Kretingos ligoninė įsigijo skaitmeninę mamografijos sistemą

Kretingos ligoninė įsigijo skaitmeninę mamografijos sistemą

Paskutiniosiomis liepos dienomis Kretingos ligoninę pasiekė labai laukta medicininė diagnostinė įranga – skaitmeninė mamografijos sistema. Ir nors įrangą parengti naudojimui dar šiek tiek užtruks, dar šiemet rentgenologinio krūtų tyrimo mamografu paslaugos, itin svarbios ankstyvai krūties vėžio diagnostikai, bus atliekamos jau ir Kretingos rajone.

Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė liga

Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė liga ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kas­met krūties vėžiu pasaulyje su­serga apie 1 mln. moterų, Eu­ropoje – gerokai per 400 tūkst., Lietuvoje diagnozuojama apie 1300 naujų krūties vėžio atve­jų. Deja, dalis jų būna jau pa­žengusios stadijos, kai reikia in­tensyvesnio gydymo ir tikimybė pasveikti yra mažesnė.
Medikų skaičiavimais, net apie 95 proc. pirmosios stadi­jos ir 85 proc. II stadijos krūties vėžio atvejų galima visiškai iš­gydyti, kai diagnozavus III sta­dijos susirgimą išgyvenamumas bėra 50 proc., IV stadijos – 18 proc.
Kadangi sergamumas pikty­biniais navikais ir mirtingumas nuo navikinių susirgimų yra viena aktualiausių sveikatos sri­ties problemų, piktybiniais na­vikais sergančiųjų kasmet dau­gėja, o mirtingumas nuo jų iš­lieka viena dažniausių mirties priežasčių, Pasaulio sveika­tos organizacija teigia, kad li­gų profilaktika ir žmogaus gy­vybės išsaugojimas turi būti vie­nas svarbiausių sveikatos siste­mos prioritetų.
Vėžio profilaktika – tai prie­monių, padedančių saugoti, sti­printi ir atkurti sveikatą bei iš­vengti vėžio ligos, visuma. Ma­noma, kad apie 50 proc. visų piktybinių navikų būtų galima išvengti, nuosekliai įgyvendi­nant vėžio profilaktikos prie­mones. Krūties vėžys šiuo me­tu yra dažniausias moterims nustatomas vėžys. Sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio gali padėti sisteminės patikros, ankstyvosios diagnostikos bū­dai ir optimalus gydymas. Lie­tuvoje nuo 2005 m. vykdoma Moterų mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, ku­rios uždavinys – patikrinti tam tikro amžiaus moteris, nustaty­ti, kurioms yra krūties vėžio po­žymių, ir skirti gydymą, siekiant sumažinti mirtingumą nuo krū­ties vėžio. „Šiandien niekas neabejoja, kad tiksli ankstyva diagnosti­ka – efektyviausia krūties vėžio prevencijos priemonė“, – teigė Kretingos ligoninės vyriausia­sis gydytojas Romaldas Saka­lauskas.

Labiausiai prieinamas – mamografu atliekamas tyrimas

Šiuo metu dažniausiai nau­dojamas ir plačiausiai prieina­mas tyrimas krūties vėžiui dia­gnozuoti – mamografu atlieka­mas rentgenologinis krūtų ty­rimas, arba mamografija, lei­džianti aptikti net labai mažų m atmenų navikinį darinį krū­tyje, maksimaliai sutrum pin­ti diagnozės nustatymo laiką ir tausoti pacienčių sveikatą.
Pasak Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo R. Saka­lausko, ligoninėje instaliuoja­ ma pripažinto gamintojo GE Healthcare (JAV) mamografi­jos sistema „Senographe Pri­ština“, plačiai naudojam a uni­versitetinio lygio gydymo įstai­gose tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. „Dėl unikalios technologijos šia sistema pacientės galės būti ištirtos ypač tiksliai. Skaitme­ninis detektorius užtikrina, kad diagnostinė vaizdo kokybė yra labai aukšta, o rentgeno spin­duliuotės kiekis – itin mažas“, – įsigytos skaitmeninės mamo­grafijos sistemos pranašumus įvardino R. Sakalauskas.
Kartu su mamografijos sis­tem a Kretingos ligoninėje įdie­giama specializuota gydyto­jo radiologo darbo vieta, todėl atliktas krūties vėžio patikros tyrimas galės būti nedelsiant įvertintas.
Anot R. Sakalausko, Prancū­zijoje kuriant „Senographe Pri­ština“ itin didelis dėmesys bu­vo skiriamas pacientės patirčiai ir patogumui: „Sistema yra itin ergonomiška, todėl Kretingos ligoninės pacientės gali būti tikros, kad tyrimas atliekamas greitai, nekelia jokio diskomforto, o mamografijos proce­dūra – neskausminga.“ R. Sakalausko teigimu, gy­ventojų amžiui kasmet ilgėjant, ligoninėje skiriamas ypatingas dėmesys medicininei paslaugų kokybei bei jų prieinamumui įvairių amžiaus grupių žmo­nėms.

Finansavo Europos Sąjunga

Skaitmeninę mamografijos sistemą Kretingos ligoninė įsi­gijo įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojam ą pro­jektą „Aukštos kokybės prie­žiūros ir palaikomosios medi­cinos pagalbos paslaugos pagy­venusiems žmonėms“.
Dvejų metų trukmės projek­te tai – ne vienintelė ligonines įsigyta medicininė įranga.
Siekdama pagerinti pagyve­nusių žmonių slaugos ir palai­komojo gydymo paslaugų ko­kybę ir prieinamumą Kretingos ligoninė jau įsigijo ir kitą medi­cininę įrangą, skirtą ankstyvam senyvo amžiaus ligų diagnoza­vimui ir palaikomajam gydy­mui, taip pat patobulino inf­rastruktūros elementus (įren­gė liftą). Buvo parengtos me­todinės rekomendacijos, mo­kymo programos, organizuoja­mi seminarai gydytojų specia­listų kvalifikacijai kelti ir padi­dinti senyvo amžiaus žmonių li­gų prevenciją.
Projektas įgyvendinamas pa gal Europos kaimynystės pro­gramą ir finansuojamas Euro­pos Sąjungos. Kretingos ligo­ninei projekto įgyvendinimui skirta Europos Sąjungos finan­savimo suma – 565784,6 Eur.