Duomenų apsauga

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Viešoji įstaiga Kretinos ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Duomenų sugjektų teisių įgyvendinimo aprašas

Duomenų subjektų teises Viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje  reglamentuoja Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas.

Asmens duomenų gavėjai
Viešoji įstaiga Kretingos ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka tam tikra apimtimi gali teikti valdomus ar tvarkomus asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:
 • Biomedicininių tyrimų užsakovai
 • Draudimo bendrovės
 • Higienos institutas
 • Ikiteisminio tyrimo institucijos
 • Lietuvos bioetikos komitetas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Radiacinės saugos centras
 • Regioniniai bioetikos komitetai
 • Savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Teismai
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Vaiko teisių kontrolierė ir vaiko teisių apsaugos skyriai
 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Valstybinė ligonių kasa
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • VĮ Registrų centras
 • Vyriausieji policijos komisariatai
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš Viešosios įstaigos Kretingos ligoninės.
Asmens duomenų teikėjai
Viešoji įstaiga Kretingos ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti kitų duomenų valdytojų valdomus asmens duomenis iš šių duomenų teikėjų:
 • Draudimo kompanijos
 • Higienos institutas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Radiacinės saugos centras
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM
 • Valstybinė ligonių kasa
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • VĮ Registrų centras
Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninė yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite telefonu (8 445) 79016 arba elektroniniu paštu dap@kretingosligonine.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.