Ligoninės istorija

Pirmąją karitatyvinio pobūdžio ligoninę Kretingoje XVI a. įsteigė Lietuvos didysis etmonas ir Žemaičių seniūnas, Kretingos dvaro savininkas Jonas Karolis Chodkevičius. 1842 m. šios ligoninės patalpose buvo įkurta senelių prieglauda, išsilaikiusi iki 1940 m. liepos mėn. Apie 1857 m. grafas Juozas Tiškevičius įsteigė ligoninę Kretingoje. Šioje ligoninėje buvo gydomi Darbėnų ir Kretingos valsčių žmonės. 1906–1914 m. Kretingoje veikė pasienio ligoninė, skirta pasienio sargybos kariškiams. 1915–1918 m. tose patalpose buvo vokiečių karo ligoninė.

   1919 m. pradžioje gydytojas Feliksas Janušis ir felčeris Pranas Jurgutis kreipėsi į Kretingos savivaldybės tarybą prašydami įsteigti Kretingos apskrities savivaldybės ligoninę buvusiose vokiečių karo ligoninės patalpose. Kadangi apskrities kasoje pinigų nebuvo, F. Janušis ir P. Jurgutis pradėjo steigti ligoninę visuomeniniais pagrindais. Lietuvos valdžia iš Kaimo sveikatos departamento išrūpino piniginę pašalpą Kretingos apskrities ligoninei ir tarnautojų algoms. 1919 m. balandžio mėn. buvo atidaryta 30 lovų Kretingos apskrities savivaldybės ligoninė ir 10 lovų barakas infekciniams ligoniams. Ligoninėje dirbo 8 žmonės.

   Nuo 1920 m. ligoninėje buvo 10 chirurginių, 10 vidaus, 5 infekcinės ir 5 gimdymo lovos. Pagal D. Grudzinsko vaistinės įrašus receptuose 1916 m. rugpjūčio 18 d., 1917 m. vasario 20 d. ir 1917 m. balandžio 3 d. Kretingoje gyveno gydytojas Busse, 1917 m. balandžio 17 d. – gydytojas Garmus, 1918 m. gruodžio 12 d. – gydytojas Janušis, 1918 m. birželio 19 d., 1919 m. gegužės 14 d., 1932 m. rugpjūčio 8 d., 1939 m. rugsėjo 2 d. – žydų tautybės gydytojas Karlinskis, 1926 m. birželio 10 d., 1932 m. kovo 19 d. – gydytojas S. Buršteinas (gydydavo ir Bajoruose, plačiai garsėjo kaip geras gydytojas: pas jį ligoniai atvykdavo iš visos Platelių ir Kretingos apskrities, daug tokių, kuriems kiti gydytojai nesugebėdavo padėti), 1933 m. liepos 25 d. – gydytojas Nainys, 1938 m. gegužės 16 d. – gydytojas akušeris ginekologas Stropus, 1941 m. gegužės 6 d. – gydytojas Šapyra. 1939 m. apskrities ligoninėje jau buvo 95 lovos, dirbo 3 gydytojai. Be jų, buvo apskrities gydytojas, keletas laisvai praktikuojančių gydytojų ir 2 dantų gydytojai.

   1957 m. Kretingos ligoninėje dirbo 20 gydytojų, 50 viduriniojo ir 28 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai.

   Dabartinis Kretingos ligoninės pastatas pastatytas 1958 metais. Iki 9-o dešimtmečio veikė Infekcinių ligų (vedėjai Jadvyga (Jarmalavičiūtė) Pipinienė, Alfredas Juozas Kerulis, gydytoja Kotryna Retkienė, vyresnioji medicinos sesuo Anelė Šteinienė, medicinos seserys Danutė Kerulienė, Klaudija Mikaločienė), Tuberkuliozės (vedėjai Aloyzas Gagilas, Jaunius Jonas Filipovas, Aldona Jarulaitienė, gydytoja Vida Matulionienė, vyresniosios medicinos seserys Irena Alksnienė, Bronė Stanislava Drungilienė, medicinos seserys Antanina Kaunienė, Birutė Jankauskienė, Eugenija Budrienė, Stanislava Barnatavičienė, Sofija Mikutaitė, Milda Miltakienė, Stasė Palubinskienė, Marija Umborienė) ir Narkologinis (vedėja Nijolė Grimailienė, gydytojas Sergejus Michalcovas, vyresnioji medicinos sesuo Stasė Gustainienė, medicinos sesuo Alma Grikšienė), Greitosios medicinos pagalbos (tarnybai vadovavo vyriausiojo gydytojo pavaduotojai Gasparas Jarulaitis ir Juozas Pipinis, gydytojas Ričardas Norkus, dirbo gydytojai Adomas Ūba, Edmundas Korsakas, Rimantas Tomkus, Gediminas Bakšys, Antanina Dambrauskienė, Samuelis Kaganas, Vytautas Katkus, Ričardas Norkus, Alma Albužienė, Irena Anužienė, Alvydas Zamulskis, Nikolajus Talancevas, Irena Narmontaitė, felčerės Laima Kniukštienė, Zita Gliaubertienė, Stasė Alutienė, Irena Bendikienė, Eugenija Lekniuvienė, Marija Riepšienė, Stefanija Skliuderienė, Elvyra Šernienė, Regina Vainorienė, Regina Urbonaitė-Ketlerienė, Vaclovas Daukša, Ivanas Zrum, Izidorius Pocius, Janina Gelminauskienė, Zita Pociūtė) ir Kraujo perpylimo (vedėjai Irena Žiliukienė, Vilhelmina Daugėlienė, Danutė (Bieliauskaitė) Razgaitienė, Birutė Urbonaitė, Edmundas Antanas Miščikas, Alma Albužienė, laborantės Nijolė Auželienė, Stasė Bendikienė, medicinos seserys Aldona Vilkienė, Veronika Arlauskienė ir Daiva (Duršaitė) Stonkienė) skyriai.

   1989 m. Kretingos rajono ligoninėje buvo 360 lovų, 10 specializuotų skyrių, dirbo 526 darbuotojai, iš jų 82 gydytojai, 4 gydytojai laborantai, 1 gydomosios fizkultūros instruktorė, 312 viduriniojo medicinos personalo ir 127 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai.

   1999 m. po restruktūrizacijos Kretingos rajono ligoninėje dirbo 385 darbuotojai, liko 156 lovos, Priėmimo, Akušerijos ginekologijos, Traumatologijos, Chirurgijos, LOR, Vidaus ligų, Nervų ligų, Anesteziologijos reanimacijos, Vaikų ligų, Ambulatorinis konsultacinis, Rentgeno skyriai, Klinikinė diagnostikos laboratorija ir Patologinės anatomijos bei Ūkio padaliniai. Dirbo 70 gydytojų, 193 viduriniojo medicinos personalo ir 122 pagalbiniai darbuotojai.

   2009 m. Kretingos ligoninėje dirbo 270 darbuotojų, iš jų 60 gydytojų, 126 slaugytojos, buvo 134 lovos.

   Šiuo metu Kretingos ligoninė yra vienintelė antrinio lygio įstaiga Kretingos rajone, visą parą teikianti stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. 2008 m. bendras pacientų apsilankymų ligoninėje skaičius – 70 913, 2018 metais – 103 620.

   2019 metais ligoninėje buvo 131 lova, iš jų 90 aktyvaus gydymo, 38 slaugos ir palaikomojo gydymo ir 3 paliatyvios pagalbos.

   Ligoninėje veikia Ambulatorinis konsultacinis, Priėmimo skubios pagalbos, Bendrosios chirurgijos, Vidaus ligų, Vaikų ligų, Akušerijos ginekologijos, Anesteziologijos reanimacijos, Rentgenologijos skyriai, Klinikinės diagnostikos laboratorija, sterilizacinė, vaistinė, patologijos tarnyba, ūkio skyrius bei kitos ligoninę aptarnaujančios tarnybos.

   1977 m. įkurtas Kretingos centrinės ligoninės moterų choras, vadovaujamas Aloyzo Žilio, kuriam už aukštus meninius ir kūrybinius pasiekimus 1986 m. suteiktas Liaudies kolektyvo „Svaja“ vardas.

   Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas suteiktas vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei (2019 m.).

   Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteiktas medikams Feliksui Janušiui, Juozui Pipiniui (1988 m.), Janinai Rapalienei (2005 m.).

   Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas suteiktas gydytojams Juozui Pipiniui (1975 m.), Vilhelminai Daugėlienei (2007 m.), Kaziui Garaliui (2008 m.), Edmundui Antanui Miščikui (2009 m.), Janinai Rapalienei (2014 m.), Tomui Brasui (2015 m.), Augenijai Juknevičienei (2018 m.) ir Vytautui Balskui (2019 m.).

   Gydytojas Antanas Švitra 1996-2000 m. buvo Lietuvos Seimo narys, Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

   Kretingos rajono „Metų žmogus“ 2010 m. – Vytautas Karaliūnas, 2016 m. – Ilona Volskienė.

   Lietuvos „Metų administratorius 2011“ – Ilona Volskienė.

   Lietuvos „Metų vadovas 2018“ (rajoninių gydymo įstaigų kategorijoje) – Ilona Volskienė.

   2017 m. Kretingos ligoninė – geriausia pagal hospitalinių infekcijų prevencijos rodiklius rajono lygmens ligoninėse.

   2018 m. Kretingos ligoninė – geriausia pagal klinikinio kodavimo kokybę tarp rajonų lygmens ligoninių.

 

 

KRETINGOS LIGONINĖS VYRIAUSIEJI GYDYTOJAI:

 

FELIKSAS JANUŠIS 1919–1920 m.

ROBERTAS GOTŠALKA 1920–1938 m.

VIKTORAS GRINKEVIČIUS 1938–1941 m.

STASYS PETRAUSKAS 1941–1944 m.

VLADAS DALINDA 1944 m. spalio 13 d. – gruodžio 9 d.

STASYS ŠEIBELIS 1944–1947 m.

MEDARDAS NENARTĖNAS 1947–1948 m.

ALOYZAS GAGILAS 1948–1951 m.

GASPARAS JARULAITIS 1951–1956 m.

ELENA MATULIAUSKIENĖ 1956–1958 m.

GEDIMINAS BAČKEVIČIUS 1958–1965 m.

STASYS KLĖGERIS 1965–1972 m.

JAUNIUS JONAS FILIPOVAS 1972–1981 m.

VINCAS GUSTAINIS 1981–1986 m.

ARVYDAS STASIŪNAITIS 1986–1998 m.

VYTAUTAS BALSKUS 1999 m. sausio 14 d. – vasario 10 d.

VILIUS MATULIONIS 1999–2006 m.

ILONA VOLSKIENĖ nuo 2006 m. spalio 30 d. – 2021 spalio 1 d.

ROMALDAS SAKALAUSKAS nuo 2021 11 04

 

VYR. GYDYTOJO PAVADUOTOJAI GYDYMO REIKALAMS (MEDICINAI)

 

GASPARAS JARULAITIS

JUOZAS PIPINIS

VANDA VERBUTIENĖ

ILONA VOLSKIENĖ

VIDMANTAS JURGAITIS

ALEKSANDRAS ŠALAVĖJUS

 

VYR. GYDYTOJO PAVADUOTOJAS ORGANIZACINIAM METODINIAM DARBUI

 

ROMUALDAS VINCAS MIKELSKAS

 

VYR. GYDYTOJO PAVADUOTOJAI POLIKLINIKAI:

 

PETRAS NAVASAITIS

EDMUNDAS ANTANAS MIŠČIKAS

STASYS KNIZELIS

AUGUSTINAS IGNOTAS

RIMANTAS KIRŠONIS

ARVYDAS STASIŪNAITIS

VIRGILIJUS VANAGAS

NIKOLAJUS TALANCEVAS

 

KRETINGOS LIGONINĖS VYRIAUSIOSIOS MEDICINOS SESERYS:

 

ELENA GROTT

ELEONORA BUIVYDIENĖ

VIDA LUKAUSKIENĖ

ZITA ANUSAITĖ

JANINA LUOTIENĖ – vyriausioji slaugos administratorė nuo 1986 m. rugpjūčio 1 d.

 

Buvusi vyriausioji gydytoja ILONA VOLSKIENĖ

 

   Sakoma, kad istorija panaši į dainą: žodžius kuria žmonės, o melodiją – laikas. Kretingos ligoninė nuėjo nelengvą, tačiau garbingą 100 metų kelią. Keitėsi laikas, keitėsi medikų ir pacientų kartos, keitėsi ir ligoninė.

1997 m. Kretingos rajono centrinė ligoninė tapo viešąja įstaiga, nuo jos buvo atskirta pirminė sveikatos priežiūra.

   1997 – 2002 m. VšĮ Kretingos ligoninė restruktūrizuota 3 kartus: 1999 m. panaikinti Traumatologijos, LOR skyriai, integruojant šių profilių lovas į Bendrosios chirurgijos skyrių. 2002 m. Nervų ligų skyrius sujungtas su Terapijos skyriumi. Bendras ligoninės lovų skaičius sumažėjo nuo 186 iki 141 lovos (24,8 proc.) – 30,8 lovos 10 000 gyventojų. Tai buvo vienas mažiausių rodiklių tarp Lietuvos rajonų (LSC 2002 m. duomenys). Darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 432 iki 322 (25,5 proc.). Hospitalizuotų pacientų sumažėjo nuo 6018 iki 5509 (8,5 proc.). Gimdyvių skaičius svyravo nuo 501 iki 388. Restruktūrizuojant ligoninę, siekta visus stacionaro skyrius koncentruoti pagrindiniame ligoninės korpuse.

   Nuo 2003 m. Lietuvoje įgyvendinti keturi sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapai: pirmas etapas 2003 – 2005 m., antras etapas 2006 – 2008 m., trečias etapas 2009 – 2012 m., ketvirtas etapas 2015 – 2017 m.

   2003 – 2005 m. lovų skaičius Kretingos ligoninėje sumažintas nuo 141 iki 126. 2005 m. stacionare gydyta 5750 pacientų, ambulatorinių konsultacijų suteikta 43 900. Priėmimo skubios pagalbos skyriuje teikiamų paslaugų apimtys išaugo 27 proc. Darbuotojų buvo 288.

   2003 m. pradėti ligoninės pagrindinio pastato, pastatyto 1958 m., remonto darbai, finansuojami iš Valstybinės investicijų programos. Iki 2013 metų ligoninėje atliktas kapitalinis remontas, suremontuoti visi skyriai.

   2005 – 2009 m. ligoninė kartu su Steigėju vykdė Medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo programą, pagal kurią Kretingos ligoninė modernizuota ir aprūpinta šiuolaikine įranga.

   2006 – 2008 m. vykdyta antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo programa. Ligoninėje dirbo 277 darbuotojai (58 gydytojai). Per du restruktūrizacijos etapus plėtota prioritetinė sveikatos prižiūra (specialistų konsultacijų apimtys išaugo 24 proc., dienos stacionaro – 11 proc., dienos chirurgijos – 7 kartus, trumpalaikio gydymo 3,8 karto). Priėmimo skubios pagalbos skyriuje ambulatorinių paslaugų apimtys išaugo 2,5 karto. Pradėta teikti stebėjimo paslauga. Stacionarinių paslaugų sumažėjo 38 proc., 2007 m. į ligoninę integruotos 5 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos.

   2009 – 2012 m. vyko trečiasis sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo etapas. VšĮ Kretingos ligoninė priskirta Rajono lygmens ligoninėms, teikiančioms stacionarines chirurgijos ir akušerijos paslaugas.

   2009 m. stacionare gydėsi 5503 pacientai. Gimdymų – 320. Atliekamos artroskopinės, laparoskopinės operacijos. Suteiktos 50065 ambulatorinės konsultacijos.

   2012 m. ligoninėje buvo 126 lovos (116 aktyvaus gydymo ir 10 slaugos). Gydėsi 5308 pacientai (aktyvaus gydymo – 5241). Gimdymų buvo 314. Operacijų atlikta 1773, iš jų didžiųjų – 467. Ambulatorinių konsultacijų suteikta 54025.

   2012 m. pradėtas vykdyti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo finansuojamas projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje“. Rekonstruotos patalpos projekte numatytoms ambulatorinėms, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos, dienos chirurgijos, priėmimo skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugoms vykdyti.

   2015 m. Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos ligoninės Vaikų ligų ir Ambulatoriniame konsultacijų skyriuje“: pakeistas stogas, apšiltintos išorinės pastato sienos.

   2016 – 2017 m. atliktas Operacinių bloko ir Reanimacijos skyriaus remontas, įsigyta operacinės ir reanimacijos palatos techninė įranga.

   Kretingos ligoninėje įdiegta ir nuolat tobulinama Kokybės vadybos sistema. Vykdoma nuolatinė pacientų poreikių ir įstaigos darbo vertinimo analizė.

   Ligoninėje aktyviai diegiamos informacinės technologijos. Ligoninė vykdo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „E. sistemos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

   2017 m. Kretingos ligoninei suteiktas Naujagimiams palankios ligoninės vardas. Pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą Kretingos ligoninė gavo 27 pavadinimų įrangos.

   2019 04 01 ligoninėje buvo 297 darbuotojai (76 gydytojai, 105 slaugytojos, kitas medicinos personalas – 26, administracijoje – 18), teikiamos vidaus ligų, neurologijos, geriatrijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, ginekologijos, akušerijos, nėštumo patologijos, vaikų ligų, neonatologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugos. Kasmet stacionare gydosi apie 4,5 tūkst. ligonių, suteikiame apie 77 tūkst. ambulatorinių konsultacijų.

   Steigėjas pagal patvirtintą Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programą finansavo gydytojo chirurgo, akušerio ginekologo, kardiologo, o ligoninė – oftalmologo, anesteziologo reanimatologo, nervų ligų gydytojo, dermatovenerologo medicinos rezidentūros studijas. Ligoninė yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikinės medicinos praktikos bazė, kurioje tobulinasi studentai medikai, bei Klaipėdos valstybinės kolegijos bazė, kurioje praktiką atlieka slaugytojos, akušerės, kineziterapijos specialistai.

   Įsibėgėjus sveikatos apsaugos reformai, verčiamas naujas ligoninės istorijos puslapis, vyksta įstaigos reorganizacija. Iš didelės gydymo įstaigos ligoninė tapo modernia, visus antrinio lygio reikalavimus atitinkančia ligonine. Kompensuojant stacionarinių paslaugų mažėjimą, stengiamės plėtoti dienos chirurgijos, dienos stacionaro, trumpalaikio ir ambulatorinio gydymo paslaugas. Džiaugiamės atnaujinta ligoninės aparatūra, įsigyta pagal kartu su steigėju vykdomą medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo programą.

   Ligoninės ateitis – moderni, nebijanti konkurencijos ligoninė, teikianti kokybiškas antrinio lygio paslaugas, atitinkančias kiekvieno besikreipiančio paciento lūkesčius ir poreikius. Didžiausias įstaigos turtas – aukštos kvalifikacijos, susitelkęs, nuoširdus kolektyvas, mylintis ir vertinantis savo pacientus, gerbiantis savo ligoninę, jos istoriją. Didžiuojuosi darbščiais, aukštos kvalifikacijos, diegiančiais į praktiką naujus diagnostikos, gydymo, slaugos metodus, besirūpinančiais sveikatos priežiūros paslaugų kokybe skyrių ir padalinių vedėjais, gydytojais, kurie, vykstant sveikatos reformai, neiškeitė savo ligoninės į jokią kitą.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojams, slaugytojoms, slaugytojų padėjėjoms, visam ligoninės šauniam kolektyvui už ilgus darbo metus, puikų darbą.

   Ištieskite pagalbos ranką sergantiesiems ir būkite tiltu iš ligos į sveikatą, iš liūdesio – į viltį ligonių širdyse.

 

Vyriausioji slaugos administratorė JANINA LUOTIENĖ

 

   „Gerumas – tai kalba, kurią kurtieji gali girdėti, o aklieji gali matyti“. Mark Twain.

Slaugytojo veiklos tikslas yra racionaliai padėti pacientui atsižvelgiant į ligos ypatumus, palaikyti priimtiną gyvenimo kokybę, suteikti jam ir jo artimiesiems fizinę, psichologinę, socialinę ir dvasinę pagalbą, suteikti jiems ramybės, aiškumo, optimizmo, pasiryžimo pasveikti…

   Visuomenės raidoje slaugytojo samprata ir jo veiklos modelis kito nuo techninio paskyrimų vykdytojo iki savarankiško specialisto, gebančio vertinti, analizuoti, mokyti, keisti asmenų turimą klaidingą požiūrį bei požiūrį į sveikatą, mokyti ją saugoti.

   Per tokį ilgą gyvenimo laiko tarpsnį mūsų ligoninė tapo moderni, šiuolaikiška, nebijanti konkurencijos. Labai džiaugiuosi profesionaliu slaugytojų darbu, jų tobulėjimu profesinėje veikloje, nuoširdumu ir dideliu atsidavimu slaugant ligonius. Tai didžiausias ligoninės turtas.

   Mokiau slaugytojas, kad kiekvienas žmogus širdyje nešiojasi viltį, jei kartais ji žlunga, tai jokiu būdu nereiškia, kad žlugo viskas.

   Be galo džiaugiuosi sulaukusi Kretingos ligoninės 100 metų jubiliejaus. Puikiai suprantu ir žinau, kad slaugytojų darbas labai atsakingas, reikalaujantis rūpestingumo, geranoriškumo, sąžiningumo, teisingumo, pagarbos kitiems.

   Džiaugiuosi ligoninės slaugytojų nepriekaištingu atsidavimu darbui, žinių siekimu, įgūdžių tobulinimu.

   Keičiasi ir pacientai. Jie žymiai daugiau supranta apie savo sveikatos problemas, reikalauja kvalifikuoto atsakymo, greito sveikatos pagerėjimo. Kiekvienas individualus, reikalaujantis dėmesio ir supratingumo. Nelengvėja slaugytojų darbas, jis reikalauja žinių, išmanymo ir profesionalumo.

   Visada jaučiau tvirtą ligoninės vadovų paramą, padrąsinimą abejojant, patarimą dvejojant ir tvirtą palaikymą.

   Džiaugiuosi devynių vyresniųjų bendrosios praktikos slaugytojų komanda. Didžioji jų dalis yra įgijusios aukštąjį slaugytojų medicininį išsilavinimą.

   Didžiuojuosi Slaugos taryba, kurioje aš visada galiu kompetentingai pasitarti ir priimti sprendimus. Dėkinga skyrių vyresniosioms bendrosios praktikos slaugytojoms už pagalbą slaugos proceso ir kokybės sistemos sukūrime.

   Skyrių jaukumas priklauso tik nuo jūsų kūrybingumo. Dažnai ligoninę aplanko garbūs svečiai, sulaukiame ne vieno pagyrimo, gražaus įvertinimo. Tai tik Jūsų gerumo, supratingumo vaisiai.

   Didžiuojuosi ir džiaugiuosi pacientų dėkingumu, pasitenkinimu ligoninės aplinka, ligonių artimųjų padėkomis už kokybišką slaugą, priežiūrą.

   Jūsų rankos sutinka ateinantįjį į pasaulį, jos asistuoja operuojančiam chirurgui, valdo moderniausią aparatūrą prie reanimuojamo ligonio lovos, širdimi reaguoja į ligonio aimaną, moka nuslopinti skausmą ir paguosti liūdesio ar netekties valandą. Išlikite visada tokios ir toliau tobulėkite. Jums pačioms linkiu stiprybės ir sveikatos.

 

BENDRASIS SKYRIUS

 

   Ligoninės Bendrasis skyrius rūpinasi sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, jų teikimo operatyvumu, kokybe, plėtra, investicijų galimybėmis, profesine personalo kvalifikacija, pacientų lūkesčiais. Taip pat šis skyrius formuoja įstaigos strategiją, kuria ligoninės įvaizdį, vykdo valdymo procesą.

   Vidaus medicininio audito grupei nuo 2000 metų vadovavo gydytoja Ilona Volskienė, nuo 2006 m. iki 2021 rugsėjo 30 d.– gydytojas Vilius Matulionis, nuo 2021 spalio 1 d. – Ilona Volskienė.

   Buhalterija vykdo įstaigos ekonominę finansinę analizę. Šiam padaliniui vadovavo vyriausiosios buhalterės Rūta (Paulauskienė) Ganočkienė, Alina Kidolienė, Vida Paukštienė, Virginija Benikienė, Meilė Gedvilienė. Dirbo buhalterės Irena Tallat-Kelpšienė, Zina Juodienė, Danutė Ona Mikulskytė Markevičienė, Jadvyga Šaulinskaitė Surblienė, Irena Pareigienė, Genovaitė Vitkauskienė, Karolina Vitkienė, Aldona Paulauskienė, Danguolė Paulauskienė, vyriausiosios ekonomistės Lilija Dumbliauskienė, Rūta Ganočkaitė, ekonomistės Ona Zemdliauskienė, Danutė Skruibienė, kasininkės Bronislava Danutė Domarkienė, Stanislava Šypalienė. Nuo 1998 m. ligoninės buhalterijai vadovavo vyriausioji buhalterė Vida Daubarienė, nuo 2019 m. – Vilija Lisovskaja. Dirba ekonomistė Virginija Vainorienė, buhalterės Regina Gvazdauskienė, Daiva Vainutienė ir Snieguolė Juzumienė.

   Statistikos kabinetas atlieka medicininę statistinę apskaitą ir analizę. Iki Kretingos rajono centrinės ligoninės reorganizacijos statistikos darbuotojos dirbo organizaciniame metodiniame kabinete. Jame taip pat dirbo gydytoja statistikė Genė Norkienė, rajono vyriausioji akušerė Danutė Jaugienė, vyriausioji statistikė Gražina Petraškevičienė ir 2 statistikės, atsakingos už poliklinikos ir stacionaro veiklą. Šios darbuotojos buvo pavaldžios vyriausiojo gydytojo pavaduotojui rajono gyventojų medicininiam aptarnavimui. Vyriausioji statistikė rinkdavo statistinius duomenis apie viso rajono gydymo įstaigų veiklą. Ilgus metus statistikėmis dirbo Zita Pociutė, Elena Grott, Eugenija Daugintienė, Aniceta Laukienė, Aldona Trakienė, Regina Rūtienė, Elena Kerpaitė, Gajutė Vladislava Banytė, Konstancija Proškina, Milda Daugėlienė, Rita Macienė, Rasa Grigalevičienė, Jūratė Kniukštienė ir Inga Litvinaitė. Šiuo metu sveikatos statistikėmis dirba Adelija Šližiuvienė, Renata Šakirzianovienė, Sigita Jašinskaitė. Statistikos kabinetas kompiuterizuotas.

   Sekretorėmis dirbo Audronė Beniušienė, Rasa (Beinoraitė) Grigalevičienė, Gajutė Vladislava Banytė, Jadvyga Kontrimienė, Bronė Lankutytė, Virginija Vainorienė, Sigita Jašinskaitė. Nuo 2007 m. dirba Danutė Lukošienė.

   Nuo 2015 metų dirba teisininkas Žilvinas Kiaušas.

   Nuo 2022 m. administratore/personalo specialiste dirba Daiva Semaškienė.

   Viešojo pirkimo tarnybos vadovas – Aleksandras Šalavėjus, pavaduotoja Janina Luotienė, sekretorė Snieguolė Juzumienė, dirba Danguolė Paulauskienė, Virginija Vainorienė, Antanas Meškauskas ir Greta Džiugienė.

   Informacinių technologijų specialistas – Regimantas Kontrimas.

   Personalo specialistėmis dirbo Gajutė Vladislava Banytė, Jadvyga Kontrimienė, Vida Sermontienė, Birutė Žiubrienė, Indrė Lučauskienė, nuo 2020 metų – Viktorija Naraškevičienė.

   Archyve dirbo Viktoras Vasiliauskas, Nijolė Dovydauskienė, Nijolė Jurgutienė, Birutė Žiubrienė. Šiuo metu dirba Snieguolė Juzumienė.

   Metrologijos specialiste dirbo Nijolė Lygnugarienė.

   Saugos darbe specialistais dirbo Antanas Senovaitis, Viktoras Seliutinas, šiuo metu – Antanas Meškauskas.

   Epikrizes spausdino Nijolė Lygnugarienė, Danutė Lukošienė, Indrė Lučauskienė, Lina Šeperienė, Deimantė Kreišmontaitė, Indrė Jurgutytė, Sigita Jašinskaitė.

 

PRIĖMIMO SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

 

   Ligoninės gyvavimo istorijoje šis skyrius dirba nuo įkūrimo, patyrė daug permainų. Iki 1987 m. Priėmimo kambarys teikė tik guldymo į ligoninę paslaugas ir buvo vienose patalpose su greitosios medicinos pagalbos postu.

   Nuo 2007 metų tapo Priėmimo skubios pagalbos skyriumi, tada pradėta teikti stebėjimo paslauga. Priėmimo skubios pagalbos skyrius – tai vieta, kur pirmiausia patenka pacientai, atvykę gydytis stacionare, atvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu ar atvykę patys. Čia pagalbą teikia visų specialybių gydytojai. Šiandien skyrius atitinka visus reikalavimus: pilnai aprūpintas reikiama šiuolaikiška medicinine įranga. Darbo krūviai šiame skyriuje labai dideli – per parą apsilanko 70-80, iki 100 pacientų.

   Skyriui vadovavo gydytojai Danutė (Bieliauskaitė) Razgaitienė (nuo 1979 m.), Birutė Benetienė, Alma (Pakštytė) Jankauskienė, Vilius Matulionis, Ana Tranauskienė, Leonidas Kriučenkovas, dirbo gydytojai Adomas Ūba, Edmundas Korsakas, Rimantas Tomkus, Gediminas Bakšys, Antanina Dambrauskienė, Samuelis Kaganas, Virgilijus Vanagas, Ona Normanienė, Dalia Mockienė, Vilhelmina Daugėlienė, Birutė Benetienė, Genė Norkienė, Nikolajus Talancevas, Agnė Jakubčionytė, Gražina Vaštakienė, Irena (Vėžauskytė) Anužienė, Irena Narmontaitė, Alma Albužienė, Vitutė Motužienė, Silvija Zamulskienė, Alvydas Zamulskis, Vida Katkienė, Vytautas Katkus, Laima Kniaževienė, Eglė Gailiūnaitė, Andrius Repečka, Rimantas Stripinis, Rūta Žvirblytė, Eugenijus Martusevičius, Egidijus Vaitkus, Auksuolis Mickevičius, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, Robertas Pranevičius, Kotryna Jurevičiūtė, Neringa Toliušytė, Virginijus Ramanauskas.

   Slaugytojoms vadovavo vyresniosios seserys Filomena Paulauskienė, Marytė Žibutė Tamašauskienė, Laima Neverauskaitė, dirbo slaugytojos Virginija Žilienė, Nijolė Žilienė, Gajutė Vladislava Banytė, Vilma Razmuvienė, Rasa Rutkevičienė, Vaida Slipkuvienė, Irena Kontrimienė, Ilona Galdikaitė, slaugytojo padėjėjas Dalius Rudys, sanitarė Rūta Kvašaitienė.

   Šiuo metu dirba vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilija Liaučienė, gydytojai Alma Jankauskienė, Vita Lučkauskienė, Klemensas Lizdenis, Tadas Šopaga, Vaidas Černiauskas, Leonidas Kriučenkovas, Romualdas Dumša, Deividas Zaranka, Vilija Puslytė, Angelė Margarita Karbauskienė, Eglė Šiurkutė, Gabrielė Vengalytė, Gintaras Jankauskas, Rugilė Bružienė, slaugytojos Alma Venckienė, Audra Nopenienė, Neringa Laukienė, Roma Mataitienė, Daiva Daugintienė, Zita Beniušienė, Vitalija Maksvytienė ir Virginija Kubilienė, Lijana Sendriutė, slaugytojų padėjėjos Vaida Tarvydienė, Ingrida Benikaitė, Renata Liaučienė, Andžela Milienė.

 

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS

 

   Vidaus ligų skyrius – seniausias ligoninėje. Jam vadovavo vedėjai Gasparas Jarulaitis, Juozas Pipinis, Nijolė Regina Šarkienė, Vilius Matulionis, Aleksandras Šidlauskas, Arvydas Surgailis, Antanas Navickas, Algimantas Tamulis, Genė Norkienė, Birutė Benetienė, Skirmantas Kuraitis. Dirbo vidaus ligų gydytojai Silvija Stacevičienė, Kazimieras Daukša, Vilhelmina Daugėlienė, Danutė Razgaitienė, Petras Okas, Regina Vinkutė Kuzmarskienė, Marytė Šidiškienė, Marija Lukrecija (Kovsaitė) Valančienė, Ana Alūzienė, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, neurologas Petras Zakrys, vyresniosios seserys Genovaitė Beniušienė, Danutė Benikienė, Vanda Musteikienė, Anelė Šteinienė, Irena Jasienė, medicinos seserys Dalia Starkuvienė, Olga Šarkova, Regina Bielovaitė, Edita Benetienė, Aušra Bušmienė, Audronė Žilienė, Laimonda Jonušienė, Liuda Strigauskienė, Vitalija Simutienė, Jūratė Buivydienė, Lina Šilinskaitė, Janina Jakštienė, Janina Trakienė, Adelė Viluckienė, Nijolė Razmienė, Rita Marija Šidlauskienė, Lina Švarckopaitė, Gražina Petrauskytė, Regina Margevičienė,  slaugytojų padėjėjos Rūta Jurgutienė, Adolfina Narvilienė, Stanislava Balčiūnienė, Vida Strakšienė, Janina Šalnienė, Lijana Sendriutė, Oksana Palubinskienė, Jurgita Mažionienė, Gabrielė Garjonienė, socialinės darbuotojos Neringa Naunčikienė ir Deimantė Kreišmontaitė, ūkio reikalų tvarkytoja Stanislava Petrošienė, valytoja Genė Ruikienė.

   Iki 1984 m. Vidaus ligų skyriuje buvo gydomi ir neurologinėmis ligomis sergantys pacientai. Atskyrus 25 lovų Nervų ligų skyrių, jam vadovavo gydytoja Virginija Balskuvienė, dirbo gydytojai neurologai Petras Slipkus, Kęstutis Ramanauskas. Vidaus ligų skyriuje tuomet iš 60 lovų liko 35. 2002 m. skyriai vėl sujungti. 2007 m. atidarytas 5 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo poskyris, 2009 m. lovų skaičius jame padidėjo iki 8, 2010 m. – iki 10, 2014 m. jų buvo 13, 2016 m. – 28, o 2017 m. – 38 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos. 2016 m. atidarytas 8 lovų Geriatrijos poskyris.

   2019 m. Vidaus ligų skyriuje buvo 85 lovos, iš jų 38 palaikomojo gydymo ir slaugos, 3 paliatyvios pagalbos. 2018 m. gydėsi 1700 pacientų. Kasdien skyriuje gydėsi vidutiniškai 71 ligonis. Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyryje 2018 m. gydyti 247 pacientai.

   Nuo 2019 m. skyriuje dirbo 5 gydytojai (4 vidaus ligų gydytojai, 1 geriatras), 21 bendrosios praktikos slaugytoja ir 11 slaugytojų padėjėjų, 8 pagalbinės darbuotojos bei ūkio reikalų tvarkytoja. Skyriui nuo 2011 m. vadovauja vidaus ligų gydytoja Alma Jankauskienė ir nuo 1991 m. vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Svietlana Latakienė. Skyriuje dirbo vidaus ligų gydytoja Genė Norkienė, neurologai Virginija Balskuvienė ir Petras Slipkus, dirba vidaus ligų gydytojai Auksuolis Mickevičius, Tadas Šopaga, Vita Lučkauskienė, geriatras Vaidas Černiauskas, bendrosios praktikos slaugytojos Anė Viršilienė, Dalia Petrauskienė, Vilija Vaitkuvienė, Vilma Mockuvienė, Regina Kubilienė, Julija Šoparienė, Lina Labenskienė, Dalia Mikutienė, Sigita Safronovienė, Regina Kontrimienė, Julija Šalnienė, Jovita Janonienė, slaugytojų padėjėjos Vilija Anužienė, Velta Jonutienė, Irena Sodonienė, Jovita Garjonienė, Asta Joskaudienė, Stasė Krasauskienė, Petronėlė Šikšnienė, Ingrida Dubinskienė, Regina Ramonienė ir pagalbinės darbuotojos Silvija Kvajauskienė, Jūratė Barkuvienė, Vaida Bružaitė, Viktorija Balsevičiūtė, ūkio reikalų tvarkytoja Edita Viršilienė, valytojos Ramunė Griciuvienė, Vida Benetienė ir Kristina Peckuraitė. Nuo 2018 03 01 Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyriui vadovauja gydytojas geriatras Vaidas Černiauskas ir vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Jūratė Bružienė, dirba slaugytojos Indrė Tamošiūnaitė, Danutė Bertašienė, Jolanta Urbonavičienė, Zita Narvilienė, Aldona Putkalienė, slaugytojų padėjėjos Ramutė Budrienė, Genovaitė Rimkuvienė, Kazimiera Raminienė, Virginija Garjonienė, Jurgita Drąsutienė, Aurelija Balsevičienė, Viktorija Balsevičienė ir Danguolė Gedvilienė.

 

AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS SKYRIUS

 

   Akušerinė ginekologinė pagalba Kretingos ligoninėje teikiama nuo 1920 metų: 5 ligoninės lovos buvo skirtos gimdyvėms. 1941 m. gimdymo skyriuje buvo 4 lovos. Laikui bėgant, gerėjo darbo sąlygos, daugėjo akušerių, slaugytojų, gydytojų, didėjo ir akušerinės ginekologinės pagalbos apimtys: per metus būdavo apie 700–800 gimdymų. Vadovaujant skyrių vedėjams Medardui Nenartėnui, Janinai Raubienei, Irminai Dajoraitei (Gavelienei), Stasiui Klėgeriui, Bronislavai Vandai Valančienei, Jonui Antanui Velžiui, buvo atliekamos ne tik skubios cezario pjūvio operacijos, bet ir daug didžiųjų ginekologinių operacijų. 1973 metais skyriui pradėjus vadovauti gydytojui Henrikui Daugėlai, ypač padidėjo operacinis aktyvumas. Gydytojas ne tik pats daug operavo, bet ir mokė jaunus specialistus. 1984 metais skyrius buvo išplėstas nuo 40 iki 50 lovų (20 akušerinių, 20 ginekologinių ir 10 nėštumo patologijos), jame dirbo 8 gydytojai akušeriai ginekologai ir 2 gydytojai neonatologai. 1984-1985 m. skyriaus vedėja dirbo Veronika Vilčinskienė. 1985–1987 m., skyriui vadovaujant gydytojai Zinai Daublienei, buvo rekonstruotos ir padidintos ginekologijos poskyrio patalpos, toliau didėjo darbo apimtys, operacinis aktyvumas. Šį darbą 1987–1989 m. tęsė skyriaus vedėja gydytoja Bronislava Vanda Valančienė. 1996-1998 m. skyriaus vedėjo pareigas vykdė Darius Jaseliūnas, 1998-1999 m. – Stasė Madzajienė. Skyriuje dirbo gydytojai Stanislovas Puodžius, Alfonsas Žemkauskas, Ruslana Vernickaitė, Bronislava Vanda Valančienė (dirbo 48 m.), Irena Bliuvienė, Veronika Vilčinskienė (dirbo 40 m.), Irena Savilovienė, Alma Serapinaitė, Stasys Vaulinas, Arvydas Šatkus, Albertas Astrauskas, Vidmantas Matilionis, Dalia Regina Railaitė, Vitalija Petrauskienė-Petraitienė, Leonas Janušas, Aleksandras Krištanavičius, Regina Giedraitienė, Vaiva Mačiulionytė, Audronė Milkintaitė, Arnoldas Bartusevičius, Jonas Švatrėnas, Petras Kalinauskis, Justina Domarkaitė, Agnė Stankevičienė, Vesta Gerulskytė ir Gediminas Vaičiūnas, neonatologai Rasa (Preibytė) Vengalienė, Dalia Lapkūnienė, Sofija Mikelskienė, Gražina Dirmantienė ir Rasa Čeponienė. Dirbo vyresniosios akušerės Ona Norvilaitė, Dalia Jonauskienė, Nijolė Satkauskienė, akušerės Elzė Karbauskienė, Danutė Jašmontienė, Dania Stirblienė, Danutė Jaugienė, Regina Rutienė, Aldona Šumylienė, Danutė Diekontienė, Alina Šypalienė, Janina Vizbarienė, Aldona Vilkienė, Alma Armalienė, Rūta Kvasienė, Aldona Gudirgienė, Vita Bucharevaitė, Irena Gajauskienė, Joana (Stuokienė) Pikelienė, Violeta Laukineitienė (Kelpšienė), Laima Dorelienė, Inga Kričfaluši, Jūratė Pamedytienė, Rima Burbienė, Natalė Jablonskienė, Aldona Ruzgienė, Aiveta Kaznačejevaitė, naujagimių slaugytojos Česlava Venclovienė, Danutė Milkienė, Virginija Strazdienė, Jadvyga Kozienė, Danutė Juciutė, Liucija Raudienė, Irena Šiaulienė, Vaida Paulienė, Gražina Šeputienė, Janina Katilevičienė, Dalia Domarkaitė, Lina Butkutė, Audronė Dėkontienė, ginekologijos slaugytojos Monika Miliuvienė, Danutė Aldona Čeponienė, Virginija Mikaločienė, Zita Anusaitė, Genutė Kuzmickaitė, Janina Dirmeitienė, Avgusta Baskienė, Daiva Bertašienė, Emilija Simutytė, Liudmila Bružienė, Gražina Dargevičienė, Aldona Krusienė, Jolanta Vaičiūnienė, sanitarės Zita Norvilienė, Valė Štombergienė ir Genė Gečienė, autoklavuotoja Rūta Kidikienė, bufetininkės Birutė Paulauskienė ir Irena Gricienė, sesuo šeimininkė Danutė Palileikienė.

   Nuo 1989 m. skyriui vadovauja gydytoja Dalytė (Gurskytė) Opulskienė, vyresniąja akušere nuo 2011 metų dirbo Gertrūda Veitienė. 2012 metais skyrius renovuotas. Vis didėjant medicinos pagalbos galimybėms, gerėjant paslaugų pasirinkimui, prieinamumui bei kokybei, šalyje mažėjant gimstamumui ir vykdant ligoninės restruktūrizaciją, Akušerijos ginekologijos skyriuje 2009 m. buvo 17 lovų, nuo 2017 m. – 10 lovų: 4 akušerijos, 2 nėštumo patologijos ir 4 ginekologijos. 2017 metais Kretingos ligoninė pripažinta Naujagimiams palankia ligonine. Pagal dešimt Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų skatinamas žindymas. Akušerijos skyriuje naujagimiai prižiūrimi su mamomis vienvietėse palatose. Skyrius aprūpintas modernia įranga, atliekamos mažosios ir didžiosios akušerinės ir ginekologinės operacijos: gimdos ir jos priklausinių, plastinės makšties ir tarpvietės, taikoma vietinė, bendrinė, epidurinė ir spinalinė anestezijos. Nuo 2018 m. Kretingos ligoninė dalyvauja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programoje „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“, pagal ją Akušerijos skyrius aprūpintas naujausia įranga. 2018 m. priimta 314 gimdymų, iš jų 14,9 % atliekant cezario pjūvį. Skyriuje tuo metu dirbo gydytojai Julija Švėgždienė, Elena Oleshko, Ieva Butkutė (Šopagienė), Aurelija Tamašauskienė ir Almantas Urbanavičius. Naujagimiams pagalbą teikė gydytoja neonatologė Vida Jurgaitienė ir budintys pediatrai. Skyriuje dirbo akušerės Gileta Kaubrienė, Ilona Drungilienė, Raimonda Ektienė, Vilma Obrikytė Poškienė, Goda Šedvilaitė-Intė, naujagimių slaugytojos Virginija Barkauskienė, Vida Grigienė, Jūratė Šimonienė ir Aldona Putkalienė, slaugytojų padėjėjos Valentina Tamašauskienė, Tatjana Lapienė ir Stanislava Japertienė bei ūkio reikalų tvarkytoja Alina Bučmienė.

   Nuo 2022 05 01 Akušerijos ginekologijos skyriaus veikla perorganizuota: gydytojai Aurelija Tamašauskienė, Dalytė Opulskienė ir Elena Oleshko bei akušerė Laima Dorelienė ir slaugytoja Aldona Putkalienė teikia ginekologijos, nėštumo patologijos stacionarines bei dienos chirurgijos ir ginekologijos, akušerijos (nėščiųjų priežiūros) ambulatorines paslaugas.

 

BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

 

   Vienas seniausių skyrių ligoninėje – Chirurgijos skyrius. Vedėjais dirbo chirurgai Adolfas Maštaras, Jonas Jazdauskas, Petras Giedraitis, Gerardas Aleksaitis, Mikas Gustainis, vyresniosios seserys Elena Grott, Virginija Žilienė, Irena Kontrimienė, Regina Lacitienė.

   1986 m. atskirti Traumatologijos skyrius, kuriam vadovavo gydytojai traumatologai Romualdas Macius ir Gediminas Morkus, vyresnioji medicinos sesuo Regina Lacitienė, ir LOR skyrius, kuriam ilgus metus vadovavo gydytojas otorinolaringologas Augustinas Paulius, vyresniosios medicinos seserys Danutė Endriuškienė ir Ona Alminienė, dirbo medicinos seserys Irena Tamulienė, Zita Narvilienė.

   Vykdant ligoninės restruktūrizaciją, 1999 m. chirurgijos, traumatologijos ortopedijos bei LOR skyriai sujungti į Bendrosios chirurgijos skyrių. Bendrosios chirurgijos skyriui nuo 1994 m. vadovavo chirurgai Vytautas Karaliūnas, nuo 2012 metų – Jonas Chmieliauskas. Dirbo chirurgai Petras Navasaitis, Aleksas Balzarevičius, Arvydas Stasiūnaitis, Česlovas Česnavičius, Juozas Barštys, Romualdas Mikelskas, Kazimieras Barkauskas, Kazys Garalis, Vidmantas Jurgaitis, Miglė Stakytė, Valentinas Bartašiūnas, Kasparas Gylys, Aivaras Miltenis, Vitalijus Dagilis, urologas Juozas Mačiulaitis, traumatologai Petras Bružas, Gintautas Barcys, Mindaugas Kundrotas, Vytautas Sakas, Nerijus Gerulskis, Neringa Kemzūraitė, Tadas Abelkis, Vidminas Ramoška, otorinolaringologas Rimantas Mačiulaitis, medicinos seserys Milda Lubienė, Stefa Šleiniutė, Aldona Liubauskienė, Eleonora Buivydienė, Dana Mikaločiūtė, Birutė Bertašienė, Aldona Vaškylienė, Ingrida Želvienė, Izabelė Razmuvienė, Aldona Urbonienė, Veronika Arlauskienė, Milda Magikienė, Aniceta Umbrasienė, Vida Asnauskienė, Liuda Grikpėdienė, Virga Ruibienė, Genutė Rylienė, Vanda Liubimova, Jūratė Grimblatienė, Vita Petrauskaitė, Violeta Juškienė, Vida Asnauskienė, Rūta Šorienė, Lina Mikaločienė, Laima Urbonienė, Rima Tumpienė, Birutė Bertašienė, Stanislava Pučinskienė.

   Nuo 2017 metų skyriui vadovavo gydytojas chirurgas Pranas Šniuolis, dirbo 7 gydytojai chirurgai, 6 traumatologai ortopedai, 1 otorinolaringologas, 10 slaugytojų ir 4 slaugytojų padėjėjos. Tai chirurgai Jolita Šilanskaitė, Jonas Chmieliauskas, Vygintas Montrimas, Anatolij Dementjev, traumatologai Gediminas Morkus, Nerijus Aukštikalnis, Arnoldas Pocius, Juozas Bartusevičius, Ramūnas Šuipys, Žydrūnas Dominas, nuo 2022 m. Aleksej Lebedev, Tomas Liebus, Radmilas Budrikis, Oleksandr Lytvynenko. Vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Venckienė, slaugytojos Renata Raminienė, Genovaitė Ožiūnienė, Daiva Lubienė, Jovita Kripienė, Jolanta Yčaitė, Daiva Šakalytė, Regina Kačinskienė, slaugytojų padėjėjos Elena Jonutienė, Danutė Merkelienė, Danutė Vaičienė ir Silva Jonauskienė.

   Šiuo metu skyriuje yra 22 lovos (15 chirurginių ir 7 traumatologinės), iki koronaviruso pandemijos kasmet gydėsi 1 300 pacientų, buvo atliekama apie 1 500 operacijų. Atliekamos visos antrinio lygio chirurginės, laparoskopinės operacijos. Šiuolaikiškai gydomos ir operuojamos visos traumos, siuvamos žaizdos, sausgyslės, plyšę raumenys, trūkę raiščiai, gydomos stuburo, galvos ir dubens traumos, atliekamos kaulų lūžių sintezės.

 

ANESTEZIOLOGIJOS REANIMACIJOS SKYRIUS

 

   Operacinių blokas įkurtas kartu su Chirurgijos skyriumi, jam vadovavo gydytojai anesteziologai Birutė Urbonaitė, Albertas Lapkūnas, Edmunda Mitrikienė, vyresniosios seserys Elena Grott, Janina Zacharkienė, Genovaitė Nekraševič. 1996 metais atidarytas ir sujungtas su operacinių bloku 6 lovų reanimacijos skyrius. Nuo tada jis vadinasi Anesteziologijos reanimacijos skyriumi. Nuo įkūrimo skyriui vadovavo gydytoja Genė Norkienė, dirbo gydytojai Violeta Butkutė, Eglė Kundrotienė, Švitrys Bylaitis, Eglė Montrimienė, Alenas Pakarklis, Antanas Mandeika, Nerijus Ruškys, Donatas Lisas, Antanina Dambrauskienė, Gediminas Jurgutis, Laima Inčiūraitė, Rūta Šaulytė, Antanas Kupetis, Aleksandr Gembickij, Adas Valentinas, Olga Klimenko, Artūras Kiškis, Aurima Piesliakė, Lidija Galdikienė, Laura Slavinskienė, Ričardas Slavinskas, Remigijus Vertelis, medicinos seserys (slaugytojos) Aleksandra Giedraitienė, Jovita Viršilaitė, Roma Jocytė, Daiva Litvinienė, Loreta Buivydienė, Aušra Stonkuvienė, Daiva Barasienė, Lolita Viličkaitė, Regina Kusienė, Tamara Žebrauskienė, Roma Stončienė, Milda Vitkauskaitė, Liudmila Liakstutienė, Ramunė Gėrikienė, Irena Šiaulienė, Ieva Krištolaitytė, Elvyra Strigauskienė, Lina Juodeikienė, Dimitrij Kornišin, Odeta Papeliučkaitė, Danutė Viršilienė, slaugytojų padėjėja Genovaitė Kundrotienė, sanitarės Irena Kazlauskienė, Petronėlė Beniušienė, Salomėja Miežetienė, Sigita Endrikienė, Sonata Jurgutienė, Vaida Beivydienė, Angelina Antanina Daugintytė, Rūta Vitkutė ir Virginija Putrienė.

   2019 m. skyriuje buvo 4 lovos, dirbo 12 gydytojų, 12 anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų, 7 operacinės slaugytojos, 8 slaugytojų padėjėjos. Per metus vidutiniškai gydyta apie 1200 ligonių, atliekama apie 1 500 operacijų. Čia teikiama antrinio lygio reanimacinė pagalba pacientams, patyrusiems įvairius sunkius sveikatos sutrikimus. Į šį skyrių guldomi ir pooperaciniai ligoniai.

   Anesteziologijos reanimacijos (An-Re) skyriui nuo 2014 metų vadovauja gydytoja Daina Drakšienė ir nuo įkūrimo vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilma Želvienė, dirba gydytojai Irina Bėrontienė, Vitas Švedkauskas, Gintaras Mikalauskas, Marijus Sodeika, Dovilė Karoblytė (Valančienė), Renata Paškevičiūtė, Vita Kvėkšaitė, slaugytojos Regina Liakstutienė, Audronė Varkojienė, Birutė Katkuvienė, Žaneta Skomontienė, Jurga Kaikarienė, Daiva Stonkienė, Jolanta Strainienė, Vida Strigauskienė, Lina Švarckopaitė, Kristina Šoblinskienė, Ingrida Vizgaudienė, Birutė Ilginienė, Vitalija Petkė, Nijolė Mikutienė, Vaidutė Žvirblienė, Aušra Jucevičienė, slaugytojų padėjėjos Ramunė Lukauskienė, Aušra Mieštinienė, Ramutė Zaleckienė, Aldona Skripkauskienė, Virginija Kazakevičienė, Daiva Sakavičiūtė, Irena Sodonienė, Valentina Tamašauskienė ir ūkio reikalų tvarkytoja Rasa Sabeckienė.

   Skyrius aprūpintas visa būtiniausia šiuolaikiška medicinine diagnostikos, sekimo ir gydymo įranga.

 

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

 

   Į Kretingą atvykus pediatrei Aleksandrai Gražinai Krikščiūnienei, 1940 m. Kęstučio gatvėje įkurta vaikų konsultacija. 1944 metais atidarytas vaikų ligų skyrius ir gydytoja paskirta jo vedėja. Pastačius naują ligoninę, 1958 m. Vaikų ligų skyrius perkeltas į ligoninės antrąjį aukštą. Tada skyriuje buvo 40 lovų, dirbo 3 gydytojai ir 17 medicinos seserų. 1985 m. skyrius perkeltas į atskirą pastatą šalia ligoninės. Dabartinėse patalpose skyrius nuo 2016 metų.

   Buvę vaikų ligų skyriaus vedėjai: 1944–1975 m. Aleksandra Gražina Krikščiūnienė, 1975-1992 m. – Janina Rapalienė, 1982 m. Jonas Lizdenis, 1992–1994 m. Valdas Jocius. Dirbo gydytojai Danguolė Butkutė, Virginija Liepienė, Marytė Danutė Miščikienė, Janė Leščiauskienė, Rasa Vengalienė, Daiva Lubienė, Janina Sabaliauskienė, Aidyta Rumbutienė, Birutė Ramonienė, Valentina Narvilienė, Alfredas Juozas Kerulis, Nijolė (Milašiutė) Stropuvienė, Birutė Maneikienė, Laima Baltmiškienė, Iveta Melisiakaitė (Skurvydienė), Nijolė Janulevičiūtė, Aldona Jarulaitienė, Augenija Juknevičienė, Jadvyga Skripkauskienė, Indrė Būtienė, Zofija Judita Mikelskienė, Dalia Lapkūnienė, Regina Grykšienė, Jūratė Sabaliauskienė, Rūta Šuipienė, Nijolė Mandeikienė. Medicinos seserims vadovavo vyresnioji sesuo Janina Katilevičienė, dirbo medicinos seserys Rūta Lenkimienė, Rūta Beinorienė, Danguolė Puotkalienė, Zita Vasiliauskienė, Adelė Dirmeitienė, Birutė Želvienė, Bronė Zakrienė, Laima Tamošauskaitė, Birutė Normantienė, Irena Pocienė, Erna Momkuvienė, Adelė Jurevičienė, Nijolė Galdikienė, Kazimiera Skersienė, Irena Kusienė, Julija Šalnienė, Jovita Janonienė.

   Vykstant ligoninės reorganizacijai, nuo 1997 m. skyriuje liko 17 lovų, o nuo 2016 m. – 10. Gydomi vaikai nuo l mėnesio iki 18 metų amžiaus. Kasmet skyriuje gydosi apie 770 mažųjų pacientų, dauguma dėl kvėpavimo takų susirgimų, virškinamojo trakto ligų iš Kretingos ir aplinkinių rajonų. Skyriuje yra puikios pacientų ištyrimo galimybės: vaikams atliekami visi reikalingi tyrimai, konsultuoja gydytojai specialistai.

   Nuo 1994 m. Vaikų ligų skyriui vadovauja gydytoja Laima Valantiejienė ir nuo 1987 m. vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Valerija Černeckienė, nuo 2020 12 01 Loreta Motužienė. Skyriuje dirba vaikų ligų gydytoja Vida Jurgaitienė, vaikų slaugytojos Vanda Vaišnorienė, Edita (Venskuvienė) Užkuraitienė, Vida Mažeikytė ir ūkio reikalų tvarkytoja Alina Bučmienė, talkina budinčios vaikų ligų gydytojos Birutė Indriulaitė (Vičiulienė), Luknė Taurasevičė (Rūta Liesienė), Daiva Touareg (Gaivenienė), Jolanta Jagt (Chazovienė), Jūratė Mikalauskienė, Loreta Karsokienė. Roberta Indriulytė.

 

AMBULATORINIS KONSULTACINIS SKYRIUS

 

   Kretingos rajono centrinėje ligoninėje ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikė jos struktūrinis padalinys – poliklinika. Čia dirbo stomatologės Renė Šopytė, Elena Jankauskienė, Birutė (Gužytė) Navickienė, Stasė Jazdauskienė, Dana Navasaitienė, Irena Žiliukienė, Antanas Ramutis Petraškevičius, Irena Skiparienė, Irena Zakarienė, Marija Tarvydaitė, Irena Stasiūnaitienė, Stanislava Piekienė, Irena Druseikienė, Rūta Pučkorienė, Zina Ona Valužienė, Anastazija Kuzminskienė, Irma Aukštikalnienė, Žydrė Barcienė, Janė Bronė Tverijonienė, pediatrės Janina Rapalienė, Nijolė Marija Janulevičiutė, Kazimiera Morkūnaitė, Augenija Juknevičienė, Valentina Norvilienė, Zofija Mikelskienė, Jadvyga Skripkauskienė, Birutė Ramonienė, Marytė Danutė Miščikienė, Dalia Lapkūnienė, Aidyta Rumbutienė, Janina Sabaliauskienė, Jūratė Sabaliauskienė, infekcionistas Virgilijus Vanagas, okulistės Lina Ruškytė, Jovita Stankaitienė ir Rasa Šiuipytė, dermatologai Edmundas Antanas Miščikas ir Jurgita Dagilienė, neurologai Petras Zakrys, Eulogijus Motiejuitis, Petras Slipkus ir Ričardas Norkus, terapeutai Vilhelmina Daugėlienė, Česlovas Stacevičius, Ona Normanienė, Dalia Filipovienė, Augustinas Ignotas, Vida Katkienė, Svetlana Laurs, Irena Narmontaitė, Alma Albužienė, Irena (Vėžauskytė) Anužienė, Eugenija ir Alfredas Bakšiai, ftiziatrės Alma Jankauskienė ir Violeta Stūrienė, endokrinologai Nikolajus Talancevas, Giedrė Morkutė, Aleksandra Gražienė ir Gražina Vaštakienė, ftiziatrė Nijolė Grimailienė, endoskopuotojai Olegas Deduchovas, Jamshid Siddique, Kęstutis Baužys, Kasparas Gylys ir Domantė (Grigalauskaitė) Sadauskienė, echoskopuotojai Virgilijus Vanagas, Stasė Madzajienė, Geda Holcman, Vytautas Balskus, otorinolaringologai Antanas Švitra, Bronius Paulauskas ir Artūras Skikas, psichoneurologai Vincas Gustainis, Vaclovas Retkus ir Tomas Brasas, traumatologas Gintautas Barcys, urologai Juozas Mačiulaitis ir Alius Jonas Budrevičius, paauglių gydytoja Vanda Verbutienė, reumatologas Juozas Pipinis, kardiologai Jūratė Radavičiūtė, Vytautas A. Jakelevičius, Vaidutė Gelžinienė ir Justina Portačenko, funkcinės diagnostikos kabinete gydytoja Irena Narmontaitė, gydytojai akušeriai ginekologai Bronislova Vanda Valančienė, Veronika Vilčinskienė, Vitalija Petrauskienė-Petraitienė, Stasė Madzajienė, Regina Giedraitienė, Lina (Morkūnaitė) Varaneckienė, Marius Diržauskas, Agnė Stankevičienė, slaugytojos Filomena Paulauskienė, Birutė Klėgerienė, Edita Vygelienė, Danutė Miltakienė, Danutė Jašmontienė, Vincenta Jakavičiūtė, Ramutė Tirevičienė, Rūta Narkienė, Agutė Viluckienė, Adelė Paunksnienė, Nijolė Auželienė, Aldona Vilkienė, Irena Paulauskienė, Vlada Vaičienė, Aldona Račienė, Aldona Dirsienė, Stanislava Bernotavičienė, Alma Randienė, Ingrida Bakaitė, Stefanija Liepienė, Dalia Kneitaitė, Erna Albužienė, Danutė Markuvėnienė, Zofija Jautakienė, Aldona Dulkienė, Roma Sodienė, Elytė Šilgalienė, Aldona Valiukienė, Valentina Bončkuvienė, Ona Alminienė, Irena Torkelienė, Irena Jasienė, Vytautė Bertašienė, vaikų konsultacijoje Birutė Neverauskienė, Adelė Kalnienė, Leokadija Švambarytė, Janina Kurklėtienė, Zita Danutė Gliaubertienė, Laima Tamošauskaitė, Irena Pocienė, Adelė Jurevičienė, Daiva Stončaitienė, Irena Krasauskienė, Moterų konsultacijoje dirbo akušerės Aldona Šumylienė, Agota Viluckienė, Zina Benetienė, Vanzeta Taurinskienė, Alvyra Vaitelienė, medicinos sesuo Dalia Kontrimienė, med. registratorės Birutė Klegerienė, Virginija Norkutė, Danutė Salienė, Nina Jegorova, Petronėlė Guščauskienė, Vita Petrauskaitė.

   1997 m. spalio mėn. po reorganizacijos įkurtas Kretingos ligoninės Ambulatorinis konsultacinis skyrius, kuris nuo 2003 m. birželio 13 d. dirba atskirame pastate. Pagrindinis skyriaus veiklos uždavinys – teikti specializuotas, kvalifikuotas ir kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat teikiamos dermatologijos, vidaus ligų, nėštumo patologijos, vaikų ligų dienos stacionaro paslaugos, dirba vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba. Šiame skyriuje teikiamos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugos. Nuolat auga ambulatorinių paslaugų skaičius. Specialistų suteiktų konsultacijų 2003–2018 m. padaugėjo nuo 38 712 iki 56 249, apsilankymų nuo 55444 (2013 metais) iki 73714 (2018 metais). Ambulatorinio konsultacinio skyriaus kabinetai modernizuojami, aprūpinami visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia medicinine įranga.

   Šiuo metu skyriui vadovauja (nuo 2022 m.) gydytoja Janina Kizielienė ir vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė, dirba gydytojai konsultantai, bendrosios praktikos slaugytojos ir med. registratorės. Pacientus konsultuoja daug patirties ir žinių turintys gydytojai otorinolaringologai Ilona Volskienė ir Rimantas Mačiulaitis, oftalmologas Linas Rasiukevičius, dermatovenerologė Ieva Turskė, urologas Ruslanas Baltrimavičius, neurologė Agnė Sakalauskaitė, vidaus ligų ir darbo medicinos gydytoja Janina Kizielienė, ginekologai Aurelija Tamašauskienė, Elena Oleshko, Ieva (Butkutė) Šopagienė, Dalytė Opulskienė, chirurgai Oleksandr Lytvynenko, Vytenis Mikutaitis, Anatolij Dementjev,  ortopedai traumatologai Tadas Abelkis, Juozas Bartusevičius, Gediminas Morkus, Nerijus Aukštikalnis, Arnoldas Pocius, Žydrūnas Dominas, Tomas Liebus, Radmilas Budrikis, Gediminas Paplauskas, endokrinologės Julija Bernotaitė-Dovydovienė ir Danutė Skuodytė, pulmonologė Silvija Zemnickienė, echoskopuotojai Janina Kizielienė, Igoris Vdovičenko, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, Vidmantas Jurgaitis, Tadas Šopaga, Agnė Brazienė, Danutė Skuodytė, geriatras Vaidas Černiauskas, endoskopuotojai Kazimieras Barkauskas ir Aleksandras Šalavėjus. Jiems talkina kvalifikuotos bendrosios praktikos slaugytojos Nijolė Asauskienė, Ina Ubienė, Rima Mėčienė, Ryta Lapinskienė, Loreta Ažundenienė, Janina Stankuvienė, Aldona Balsienė, Birutė Viluskienė, Jurgita Lengvinienė, akušerė Laima Dorelienė, registratorės Dalia Kontrimienė, Zita Paulauskienė, Lina Šeperienė ir Deimantė Kreišmontaitė.

 

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS TARNYBA

 

   Fizinės medicinos ir reabilitacijos tarnyba buvo įkurta Kretingos rajono centrinės ligoninės poliklinikoje, o nuo 1997 m. ji veikia Kretingos ligoninės Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje. Jai vadovavo gydytojai Stasys Klėgeris, Juozas Pipinis, Stasė Madzajienė, dirbo gydytojai Ana Alūzienė, Vytautas Danyla, Lina Nausėdaitė, Simona Gelumbickaitė, kineziterapeutė Asta Narbutaitė, masažuotojai Darius Bružas, Monika Miliuvienė, kineziterapeuto padėjėjai Janina Kučinskienė, Janina Pivorienė, Elena Narvydienė, Sonata Dirmeitienė, Audronė Strazdienė, fizioterapijos medicinos seserys Izabelė Razmuvienė, Elena Šilgalienė, Zita Stonkienė, Filomena Paulauskienė, Eleonora Buivydienė, masažuotoja Birutė Dambrauskienė.

   Šiuo metu tarnyboje yra kineziterapijos, masažo, fizioterapijos, ergoterapijos kabinetai. Fizioterapijos kabinete teikiamos elektro-, magneto-, lazerio-, mikrobangų, šviesos terapijos procedūros. Komandinio darbo principu dirba reabilitacijos specialistai, nuolat tobulėjantys ir diegiantys į praktiką naujoves.

   Šiuo metu dirba atsakingas už darbo organizavimą ir koordinavimą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Vytautas Norvilis, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Laima Baltmiškienė, kineziterapeutai Aleksandra Jonelienė ir Viktoras Penkovskis, masažuotojai Ingrida Šegždaitienė, Aistė Urbonienė, Aurimas Andrijauskas, ergoterapeutės ir masažuotojos Indrė Jurgutytė (nuo 2022 m. administratorė) ir Rugilė (Baltmiškytė) Riepšė, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos Ryta Lapinskienė ir Diana Taurinskienė.

 

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

 

   Vaikų raidos sutrikimų tarnyba įkurta 1997 metų gegužės mėn., ji buvo viena pirmųjų Klaipėdos krašte. Tada vadinosi Ankstyvosios korekcijos tarnyba, o nuo 2001 m. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba.

   Įkūrus tarnybą, jai vadovavo pediatrės Augenija Juknevičienė ir Laima Valantiejienė, dirbo logopedės Asta Masilionienė (Žiulpienė), Daiva Malakauskienė, Birutė Simaitienė, Virginija Zaveckienė, socialinės darbuotojos Aldona Lukavičienė ir Neringa Naunčikienė, neurologė Palma Dapševičiūtė, medicinos psichologės Ingrida Mineikienė, Aušra Karmazaitė, Inna Viršilienė, Reda Litvinė, masažuotoja Birutė Dambrauskienė, slaugytojos Daiva Daugintienė ir Gražina (Šeputienė) Kozė.

   Nuo 2001 m. tarnybai vadovauja gydytoja socialinė pediatrė Birutė Indriulaitė (Vičiulienė). Tarnyboje dirba kineziterapeutė Aleksandra Jonelienė, masažuotojos Aistė Urbonienė ir Rugilė Riepšė, socialinė darbuotoja ir slaugytoja Deimantė Kreišmontaitė, ergoterapeutė Rugilė Riepšė. Kasmet teikiama pagalba 250 vaikų su įvairiais raidos sutrikimais, judėjimo problemomis, kalbos išraiškos sutrikimais, esant vaikų ir tėvų tarpusavio santykių problemoms, taip pat sergantiems įgimtomis ligomis ir sindromais. Vykdomos sutrikusios raidos vaikų individualios ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos programos, kurios sudaromos metams, įtraukiant į šį procesą vaiko tėvus. Individualias programas sudaro specialistai, pasirinkdami moksliškai pagrįstus diagnostikos, gydymo ir pagalbos šeimai metodus, atsižvelgdami į vaiko sveikatos ir raidos būklę.

 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

 

   Kretingos ligoninės Klinikinės diagnostikos laboratorija nuo įkūrimo perėjo visą laboratorijos evoliucijos etapą nuo paprasčiausio mikroskopo ir rankų darbo iki šiuolaikiškos laboratorinės įrangos. Dirbo vedėjos Stasė Jazdauskienė, Rūta Žemkauskienė, Jurūtė Sofija Pocienė, medicinos biologė Lilija Grakalskienė, laborantės Stefanija Andriulienė, Aldona Drunienė, Jadvyga Jurgutienė, Magdalena Bačiūnienė, Vida Kentvainienė. Nuo 2018 m. laboratorijai vadovauja medicinos biologė Stasė Bendikienė. Joje atliekami biocheminiai, imunologiniai, hematologiniai ir bendraklinikiniai laboratoriniai tyrimai. Darbo kokybės sistema veikia visuose laboratorijos darbo etapuose, kas penki metai ji atestuojama. Laboratorija nuolat dalyvauja tarptautinėje išorinėje kokybės vertinimo programoje, joje diegiama kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 15189:2013 standartą. Laboratorija aprūpinta visa šiuolaikine įranga, aukštos kvalifikacijos personalas nuolat tobulinasi. 2018 metais atlikta 75 000 tyrimų. Juos atlieka medicinos biologės Stasė Bendikienė, Liudmila Ilarionova ir Aldona Perkamienė, biomedicinos technologės Gina Lūžienė, Alma Neimontaitė, Vida Vališauskienė, Nijolė Puidokienė, Aušra Tarakanovienė, Elena Kučkienė, dirba pagalbinė darbuotoja Ingrida Benikaitė.

 

RENTGENOLOGIJOS SKYRIUS

 

   Plačios apimties diagnostika atliekama Rentgenologijos skyriuje, nuo jos priklauso sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ligoninėje. Įdiegta skaitmeninių vaizdų peržiūros ir archyvavimo sistema. Visa skyriuje naudojama įranga skaitmeninė, rentgeno vaizdai saugomi archyve, atkuriami CD ir DVD formatuose. Laikui bėgant senesni rentgeno aparatai buvo keičiami naujesniais, tobulesniais rentgeno aparatais: senąjį ARD keitė RUM-10, RUM-20, Rentgen 40, Rentgen 47 aparatai. 2005 m. visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiame rentgeno skyriuje pastatytas vienas iš šiuolaikiškiausių rentgeno aparatų AXIOM Multix – kompiuterizuotas, su skaitmeniniu valdymu bei telerentgenologijos galimybe. 2012 metais įsigytas skaitmenizuotas rentgenodiagnostinis aparatas Carestream DRX, o 2015 m. – mobilus skaitmeninis rentgenodiagnostinis C lanko formos Ziehm Solo aparatas.

   Rentgenologinių tyrimų kasmet daugėja: 1978 m. atlikta 12 300 nuotraukų ir 5500 peršvietimų, 1998 m. nuotraukų atlikta 17 800, peršvietimų – 3 400, 2000 m. nuotraukų atlikta 27 700, 2018 metais – virš 30000. Kabinete dirbo gydytojai Olga Ganočkaitė, Ana Malkova Pupienienė, Irena Liutkevičienė-Jankauskaitė, Angelina Maškevič, Laima Žaranskytė, Rimantas Kiršonis ir Emilija Pakutinskienė, fluorogramas aprašinėjo gydytojai Liudas Dvarionas ir Alma Jankauskienė, dirbo vyresniosios radiologijos laborantės Milda Lubienė, Vita Petrauskaitė, Nijolė Žilienė, Virginija Tilvikienė, rentgeno laborantai Leontina Židonienė, Genovaitė Beniušienė, Birutė Jankauskienė, Virginija Jakubauskienė, Janina Melytė, Rasa Šilgalytė, Peronėlė Daukšienė, Stasė Palubinskienė, Ona Juodienė, Vencislovas Daukša, Aldona Viskontienė, Barbora Mažūnienė, Lijana Viskontienė, Ilona Jonušienė, Roma Drakšienė, Juzefa Stuopelienė, pagalbinės darbuotojos Danguolė Venckuvienė, Adelė Berniuvienė, Stasė Simanauskienė, Adolfina Bučmienė, Adolfina Gailienė, Nijolė Blotnienė, Danutė Butkienė.

   Nuo 1974 m. skyriui vadovauja gydytojas radiologas Vytautas Balskus, vyresnysis radiologijos laborantas nuo 2022 m. – Tadas Paulavičius. Šiuo metu dirba gydytojai radiologai Igor Vdovičenko, Loreta Černiauskienė ir Tatjana Zakrevskaja, jiems talkina radiologijos laborantės Vida Šorienė, Ingrida Skersienė, Aušra Stonkuvienė, Akvilinas Kvederis bei pagalbinė darbuotoja Renata Žitkuvienė.

 

VAISTINĖ

 

   Ligoninės vaistinė įkurta 1960 metais. Pirmoji vedėja buvo provizorė Gražina Balzarevičienė, kartu dirbo farmakotechnikė Gražina Jurkšienė. Vaistinė gamino sterilius tirpalus, kitus gaminamus vaistus, aprūpino medikamentais ir medicininėmis priemonėmis Kretingos ligoninės padalinius. Vėliau vedėjomis dirbo Gražina Arštikienė, Juozas Petkus, Sigita Galdikienė, Liuda Barkauskienė, Živilė Petrauskienė. Vaistinėje dirbo vaistininkė Giedrė Rimšienė, farmakotechnikė Judita Kungienė, padėjėjos Anelė Šteinienė ir Lijana Sendriutė, sanitarė Sofija Jonušaitė. Laikui bėgant keitėsi vaistinės patalpos ir funkcijos, darbuotojai. Pasikeitus farmaciją reglamentuojantiems teisės aktams, nuo 1983 metų vaistinėje nebuvo gaminami ekstemporalūs vaistai. 1993 m. įregistruota gatavų vaistų formų vaistinė. Dabar vaistinė įsikūrusi pagrindiniame pastate, atliktas kapitalinis patalpų remontas, ji aprūpinta reikalinga įranga. Šiuo metu vaistinėje dirba farmacinės veiklos vadovė Alma Tamošaitienė ir padėjėja Rasa Petrovienė, nuo 2022 m. Sigita Jašinskaitė. Vaistinė įsigyja, saugo ir ligoninės skyriams bei padaliniams išduoda vaistinius preparatus, medicininės paskirties prekes bei tvarsliavą, tvarko jų kompiuterinę apskaitą.

 

AUTOKLAVINĖ

 

   Nuo 1987 metų centrinė autoklavinė buvo kiemo pastate, atskiros darbuotojos dirbo operacinės bloke, Akušerijos ginekologijos, Chirurgijos skyriuose. Tuo metu dirbo Danutė Žiobakienė, Jadvyga Adomavičienė, Danutė Karečkienė. 2008 metais autoklavinė perkelta į pagrindinį pastatą, aprūpinta šiuolaikine įranga. Šiuo metu dirba autoklavuotojos Ona Šleinienė (nuo 1991 m.) ir Daiva Sakavičiutė.

 

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TARNYBA

 

   Padalinyje atliekama patologinių būklių diagnostika, užtikrinama organų ir audinių histologinių tyrimų kokybė. Dirbo teismo med. ekspertai patanatomai Algirdas Zakaras ir Stanislovas Mockus, gydytojai Eulogijus Motiejuitis, Stasys Viluckis, Petras Giedraitis, laborantai Elijana Diedinienė, Izidorius Pocius, Vencislovas Daukša, Nina Kuramšina. Iki 2021 metų spalio 31 d. dirbo gydytojas Raimondas Daukšas, laborantė Aušra Vaivadienė.

 

ŪKIO PADALINYS

 

   Siekiant užtikrinti kokybišką ligoninės pastatų ir statinių, deguonies, vandens tiekimo, energetinių, ryšių bei kitų sistemų priežiūrą, buvo įkurtas ūkio padalinys. Šiam padaliniui vadovavo Vladas Kaunas, Virginija Genovaitė Valužytė, Liudas Staigys, Audrius Pasternokas, Vladas Burba, Jonas Žiubrys, nuo 1985 m. Vytautas Jakumas, nuo 2018 m. – Valerijonas Černeckis. Vairuotojais dirbo Petras Pasternokas, Vytautas Vaičius, Selestinas Beniušis, Edvardas Grudzinskas, Zenonas Milašius, Justas Jedenkus, Antanas Ketleris, Vladas Kaunas, Jonas Morozovas, Juozas Kasnauskis, Julius Paulauskas, Vladislovas Ruokis, Zenonas Raudys, Albinas Sodys, Vincentas Šerpetis, Antanas Barysas, Leonas Urbonas, Antanas Žilius, Leonas Čiuželis, Aleksandras Urbonas, Kazys Urbonas, Julijonas Vitkauskas, Antanas Lankutis, Feliksas Šerpetis, Kurtas Kupšys, Vytautas Paplauskas, Steponas Drungilas, Michalina Paulikienė, Vaclovas Idzelis, Algimantas Idzelis, Juozas Vaitkus, Pranas Rimkus, Bronius Brazauskas, Nerijus Žiubrys, Algimantas Jautakas, Donatas Stonkus, Antanas Tamošauskas, Vidmantas Leonas Kentvainis, Juozas Žvirblis, Antanas Martinkus, Gintaras Barkauskas, dispečerės Danutė Jautakienė, Janina Pastarnokienė, Joana Gvildienė. Daug metų dirbo Bronius Neverauskas, liftininkai Adelė Milašienė, Elena Čeravko, Grasilda Žilienė, Marijona Šopagienė, Zita Jakumienė, Sonata Žiubrienė, siuvėja Danutė Burbienė, skalbinių tvarkytojos Anastazija Rutkevičienė, Stanislava Zubernienė, Janina Galdikienė, Vida Skripkauskienė, kirpėja Emilija Endriuškienė, bibliotekininkė Vidutė Kairytė Misienė, sodininkė Janina Pastarnokienė, sandėlininkės Edita Tautavičienė, Onutė Dambrauskienė ir Janina Kenstavičienė, elektrikai Jonas Kenstavičius, Antanas Bernius, Jonas Petrutis, Raimundas Vaitkus, Kazimieras Bumbulis, staliai Vytautas Jakumas, Kazys Beniušis, Algirdas Viršilas, Algimantas Ramonas, Steponas Metrikas, Vytautas Ruzgaila, Antanas Momkus, dažytojai Jeronimas Balsys, Alfredas Adomavičius, rūbininkės Elena Matulaitienė, Antanina Puškorienė, Vita Žalgirienė, Vidutė Žilytė, Birutė Krasauskienė ir Eugenija Rudienė, mūrininkas Kazimieras Jokubauskas, šaltkalviai Jonas Dambrauskas, Algis Galdikas, Rimantas Liepys, Bronius Kazlauskis, kiemo darbininkai Justinas Kniukšta, Kazimieras Kunkys, Konstantinas Krigelis ir Arvydas Beržanskis.

   Ūkio padalinio darbuotojų veikla ir pagrindinės darbo kryptys: vandens tiekimo bei kanalizacijos tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; ventiliacijos-kondicionavimo ir šildymo tinklų bei įrenginių priežiūra ir remontas; elektros tiekimo tinklų priežiūra ir remontas; ryšių tinklų bei įrenginių ir signalizacijos priežiūra bei remontas; liftų priežiūra; pastatų bei patalpų būklės priežiūra ir remontas; transporto priemonių priežiūra ir remontas, ligonių pervežimai; prekių, medžiagų ir paslaugų, reikalingų stabiliam ligoninės darbui užtikrinti, įsigijimas bei pristatymas.

   Šiuo metu dirba vairuotojai Pranas Mažutis ir Vytautas Plačakis, liftininkės Virginija Želvienė, Nijolė Ramonienė, Birutė Mironovič, Zita Keblienė, Vaidutė Alšauskienė, rūbininkė Regina Gurauskienė, sandėlininkė Virginija Mineikienė, dažytoja Nijolė Gečienė, siuvėja Petronėlė Krigelienė, valytoja Darutė Ruikienė, elektrikas Stasys Buivydas, staliai Rimantas Butkus ir Nisefonas Valužis, šaltkalvis suvirintojas Giedris Cicilionis, pagalbiniai darbininkai Mindaugas Galdikas ir Irena Sakalauskaitė.

 

VIRTUVĖ

 

   Iki 2016 m. buvo maisto blokas, jame daug metų dirbo dietinės seserys Alma Markauskaitė, Elijana Dėdinienė, Roma Sodienė, Liuda Kasnauskienė, Irena Bendikienė, Bronė Drungilienė, Aldona Blyžienė, Gileta Kaubrienė, virėjos Stefa Žilienė, Ona Riepšaitė, Sofija Šleiniutė, Zita Mažonytė, Jadvyga Venckienė, Elena Drungilienė, Marytė Gudienė, Valė Pauliuvienė, Birutė Razmienė, Angelė Girgvainienė, Stasė Idzelienė, Stasė Katkienė, Stefanija Jonutienė, Genovaitė Zaborienė, Vida Kripienė, Vilė Ramonienė, Genutė Ruikienė ir Sonata Žiubrienė.