Ligoninės istorija

KRETINGOS LIGONINĖ

METRAŠTIS

 

   Pirmąją karitatyvinio pobūdžio ligoninę Kretingoje XVI a. įsteigė Lietuvos didysis etmonas ir Žemaičių seniūnas, Kretingos dvaro savininkas Jonas Karolis Chodkevičius. 1842 m. šios ligoninės patalpose buvo įkurta senelių prieglauda, išsilaikiusi iki 1940 m. liepos mėn. Apie 1857 m. grafas Juozas Tiškevičius įsteigė ligoninę Kretingoje. Šioje ligoninėje buvo gydomi Darbėnų ir Kretingos valsčių žmonės. 1906–1914 m. Kretingoje veikė pasienio ligoninė, skirta pasienio sargybos kariškiams. 1915–1918 m. tose patalpose buvo vokiečių karo ligoninė.

   1919 m. pradžioje gydytojas Feliksas Janušis ir felčeris Pranas Jurgutis kreipėsi į Kretingos savivaldybės tarybą prašydami įsteigti Kretingos apskrities savivaldybės ligoninę buvusios vokiečių karo ligoninės patalpose. Kadangi apskrities kasoje pinigų nebuvo, F. Janušis ir P. Jurgutis pradėjo steigti ligoninę visuomeniniais pagrindais. Lietuvos valdžia iš Kaimo sveikatos departamento išrūpino piniginę pašalpą Kretingos apskrities ligoninei ir tarnautojų algoms. 1919 m. balandžio mėn. buvo atidaryta 30 lovų Kretingos apskrities savivaldybės ligoninė ir 10 lovų barakas infekciniams ligoniams. Ligoninėje dirbo 8 žmonės.

   Nuo 1920 m. ligoninėje buvo 10 chirurginių, 10 vidaus, 5 infekcinės ir 5 gimdymo lovos. Pagal D. Grudzinsko vaistinės įrašus receptuose 1916 m. rugpjūčio 18 d., 1917 m. vasario 20 d. ir 1917 m. balandžio 3 d. Kretingoje gyveno gydytojas Busse, 1917 m. balandžio 17 d. – gydytojas Garmus, 1918 m. gruodžio 12 d. – gydytojas Janušis, 1918 m. birželio 19 d., 1919 m. gegužės 14 d., 1932 m. rugpjūčio 8 d., 1939 m. rugsėjo 2 d. – gydytojas Karlinskis, 1926 m. birželio 10 d., 1932 m. kovo 19 d. – gydytojas S. Buršteinas (gydydavo ir Bajoruose, plačiai garsėjo kaip geras gydytojas: pas jį ligoniai atvykdavo iš visos Platelių ir Kretingos apskrities, daug tokių, kuriems kiti gydytojai nesugebėdavo padėti), 1933 m. liepos 25 d. – gydytojas Nainys, 1938 m. gegužės 16 d. – gydytojas akušeris ginekologas Stropus, 1941 m. gegužės 6 d. – gydytojas Šapyra. 1939 m. apskrities ligoninėje jau buvo 95 lovos, dirbo 3 gydytojai. Be jų, buvo apskrities gydytojas, keletas laisvai praktikuojančių gydytojų ir 2 dantų gydytojai. 1941 m. padėti naujos ligoninės pamatai. 1941 m. gaisrui nusiaubus miesto centrą, ligoninės ugnis nepasiekė. 1944 m. pabaigoje įvestas centralizuotas sveikatos apsaugos sistemos valdymas ir nemokamas gydymas. 1947 m. ligoninėje buvo 20 lovų, veikė ambulatorija, kitame pastate – gimdymo namai. Buvusio vaistininko Stasio Ščepavičiaus sodyboje Laisvės gatvėje įsteigtas tuberkuliozinis dispanseris. 1954 m. lovų skaičius ligoninėje išaugo iki 95.

      Kretingos ligoninė nuėjo nelengvą, tačiau garbingą kelią. Keitėsi laikas, keitėsi medikų ir pacientų kartos, keitėsi ir ligoninė.

   1957-59 m. pastatytoje naujoje Kretingos ligoninėje dirbo 20 gydytojų, 50 viduriniojo ir 28 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai.

   Dabartinis Kretingos ligoninės pastatas pastatytas 1959 metais. Iki 9-jo dešimtmečio atskiruose pastatuose veikė Infekcinių ligų (vedėjai Jadvyga (Jarmalavičiūtė) Pipinienė, Alfredas Juozas Kerulis, gydytoja Kotryna Retkienė, vyresnioji medicinos sesuo Anelė Šteinienė, medicinos seserys Danutė Kerulienė, Klaudija Mikaločienė), Tuberkuliozės (vedėjai Aloyzas Gagilas, Jaunius Jonas Filipovas, Aldona Jarulaitienė, gydytoja Vida Matulionienė, vyresniosios medicinos seserys Irena Alksnienė, Bronė Stanislava Drungilienė, medicinos seserys Antanina Kaunienė, Birutė Jankauskienė, Eugenija Budrienė, Stanislava Barnatavičienė, Sofija Mikutaitė, Milda Miltakienė, Stasė Palubinskienė, Marija Umborienė), Narkologinis (vedėja Nijolė Grimailienė, gydytojas Sergejus Michalcovas, vyresnioji medicinos sesuo Stasė Gustainienė, medicinos sesuo Alma Grikšienė), Greitosios medicinos pagalbos (tarnybai vadovavo vyriausiojo gydytojo pavaduotojai Gasparas Jarulaitis ir Juozas Pipinis, gydytojas Ričardas Norkus, dirbo gydytojai Adomas Ūba, Edmundas Korsakas, Rimantas Tomkus, Gediminas Bakšys, Antanina Dambrauskienė, Samuelis Kaganas, Vytautas Katkus, Alma Albužienė, Irena Anužienė, Alvydas Zamulskis, Nikolajus Talancevas, Irena Narmontaitė, felčerės Laima Kniukštienė, Zita Gliaubertienė, Stasė Alutienė, Irena Bendikienė, Eugenija Lekniuvienė, Marija Riepšienė, Stefanija Skliuderienė, Elvyra Šernienė, Regina Vainorienė, Regina Urbonaitė-Ketlerienė, Vaclovas Daukša, Ivanas Zrum, Izidorius Pocius, Janina Gelminauskienė, Zita Pociūtė) ir Kraujo perpylimo (vedėjai Irena Žiliukienė, Vilhelmina Daugėlienė, Danutė (Bieliauskaitė) Razgaitienė, Birutė Urbonaitė, Edmundas Antanas Miščikas, Alma Albužienė, laborantės Nijolė Auželienė, Stasė Bendikienė, medicinos seserys Aldona Vilkienė, Veronika Arlauskienė ir Daiva (Duršaitė) Stonkienė) skyriai.

   1989 m. Kretingos rajono ligoninėje buvo 360 lovų, 10 specializuotų skyrių, dirbo 526 darbuotojai, iš jų 82 gydytojai, 4 gydytojai laborantai, 1 gydomosios fizkultūros instruktorė, 312 viduriniojo medicinos personalo ir 127 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai.

   1997 m. Kretingos rajono centrinė ligoninė tapo viešąja įstaiga, nuo jos buvo atskirta pirminė sveikatos priežiūra.

   1999 m. po restruktūrizacijos Kretingos rajono ligoninėje dirbo 385 darbuotojai, liko 156 lovos, Priėmimo, Akušerijos ginekologijos, Traumatologijos, Chirurgijos, LOR, Vidaus ligų, Nervų ligų, Anesteziologijos reanimacijos, Vaikų ligų, Ambulatorinis konsultacinis, Rentgeno skyriai, Klinikinė diagnostikos laboratorija ir Patologinės anatomijos bei Ūkio padaliniai. Dirbo 70 gydytojų, 193 viduriniojo medicinos personalo ir 122 pagalbiniai darbuotojai.

   Iki 2002 m. Kretingos ligoninė restruktūrizuota: 1999 m. panaikinti Traumatologijos, LOR skyriai, integruojant šių profilių lovas į Bendrosios chirurgijos skyrių. 2002 m. Nervų ligų skyrius sujungtas su Terapijos skyriumi. Bendras ligoninės lovų skaičius sumažėjo nuo 186 iki 141 lovos (24,8 proc.) – 30,8 lovos 10 000 gyventojų. Tai buvo vienas mažiausių rodiklių tarp Lietuvos rajonų (LSC 2002 m. duomenys). Darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 432 iki 322 (25,5 proc.). Hospitalizuotų pacientų sumažėjo nuo 6018 iki 5509 (8,5 proc.). Gimdyvių skaičius svyravo nuo 501 iki 388. Restruktūrizuojant ligoninę, siekta visus stacionaro skyrius koncentruoti pagrindiniame ligoninės korpuse.

   Nuo 2003 m. Lietuvoje įgyvendinami sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapai: pirmas etapas 2003 – 2005 m., antras etapas 2006 – 2008 m., trečias etapas 2009 – 2012 m., ketvirtas etapas 2015 – 2017 m., penktas etapas nuo 2021 m.

   2003 m. pradėti ligoninės pagrindinio pastato, pastatyto 1958 m., remonto darbai, finansuojami iš Valstybinės investicijų programos. Iki 2013 metų ligoninėje atliktas kapitalinis remontas, suremontuoti visi skyriai.

  2003–2005 m. lovų skaičius Kretingos ligoninėje sumažintas nuo 141 iki 126. 2005 m. stacionare gydyta 5750 pacientų, ambulatorinių konsultacijų suteikta 43 900. Priėmimo skubios pagalbos skyriuje teikiamų paslaugų apimtys išaugo 27 proc. Darbuotojų buvo 288.

   Kretingos ligoninė – vienintelė antrinio lygio įstaiga Kretingos rajone, visą parą teikianti stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. 2008 m. bendras pacientų apsilankymų ligoninėje skaičius – 70 913.

   2005–2009 m. ligoninė kartu su Steigėju vykdė Medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo programą, pagal kurią Kretingos ligoninė modernizuota ir aprūpinta šiuolaikine įranga.

   2006–2008 m. vykdyta antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo programa. Ligoninėje dirbo 277 darbuotojai (58 gydytojai). Per du restruktūrizacijos etapus plėtota prioritetinė sveikatos priežiūra (specialistų konsultacijų apimtys išaugo 24 proc., dienos stacionaro – 11 proc., dienos chirurgijos – 7 kartus, trumpalaikio gydymo 3,8 karto). Priėmimo skubios pagalbos skyriuje ambulatorinių paslaugų apimtys išaugo 2,5 karto. Pradėta teikti stebėjimo paslauga. Stacionarinių paslaugų sumažėjo 38 proc., 2007 m. į ligoninę integruotos 5 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos.

   2009 m. Kretingos ligoninėje dirbo 270 darbuotojų, iš jų 60 gydytojų, 126 slaugytojos, buvo 134 lovos.

   2009–2012 m. vyko trečiasis sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo etapas. Kretingos ligoninė priskirta Rajono lygmens ligoninėms, teikiančioms stacionarines chirurgijos ir akušerijos paslaugas.

   2009 m. stacionare gydėsi 5503 pacientai. Gimdymų – 320. Atliekamos artroskopinės, laparoskopinės operacijos. Suteiktos 50065 ambulatorinės konsultacijos.

   2012 m. ligoninėje buvo 126 lovos (116 aktyvaus gydymo ir 10 slaugos). Gydėsi 5308 pacientai (aktyvaus gydymo – 5241). Gimdymų buvo 314. Operacijų atlikta 1773, iš jų didžiųjų – 467. Ambulatorinių konsultacijų suteikta 54025.

   2012 m. pradėtas vykdyti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo finansuojamas projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje“. Rekonstruotos patalpos projekte numatytoms ambulatorinėms, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos, dienos chirurgijos, priėmimo skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugoms vykdyti.

   2015 m. Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos ligoninės Vaikų ligų ir Ambulatoriniame konsultacijų skyriuje“: pakeistas stogas, apšiltintos išorinės pastato sienos.

   2016–2017 m. atliktas Operacinių bloko ir Reanimacijos skyriaus remontas, įsigyta operacinės ir reanimacijos palatos techninė įranga.

   Kretingos ligoninėje įdiegta ir nuolat tobulinama Kokybės vadybos sistema. Vykdoma nuolatinė pacientų poreikių ir įstaigos darbo vertinimo analizė.

   Ligoninėje aktyviai diegiamos informacinės technologijos. Ligoninė vykdo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „E. sistemos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

   2017 m. Kretingos ligoninei suteiktas Naujagimiams palankios ligoninės vardas. Pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą Kretingos ligoninė gavo 27 pavadinimų įrangos.

   2018 metais bendras pacientų apsilankymų ligoninėje skaičius – 103 620.

   2019 04 01 ligoninėje buvo 297 darbuotojai (76 gydytojai, 105 slaugytojos, kitas medicinos personalas – 26, administracijoje – 18), teikiamos vidaus ligų, neurologijos, geriatrijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, ginekologijos, akušerijos, nėštumo patologijos, vaikų ligų, neonatologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugos. Kasmet stacionare gydosi apie 4,5 tūkst. ligonių, suteikiame apie 77 tūkst. ambulatorinių konsultacijų.

   2019 metais ligoninėje buvo 131 lova, iš jų 90 aktyvaus gydymo, 38 slaugos ir palaikomojo gydymo ir 3 paliatyvios pagalbos.

   Iki 2022 metų ligoninėje veikė Ambulatorinis konsultacinis, Priėmimo skubios pagalbos, Bendrosios chirurgijos, Vidaus ligų, Vaikų ligų, Akušerijos ginekologijos, Anesteziologijos reanimacijos, Rentgenologijos skyriai, Klinikinės diagnostikos laboratorija, sterilizacinė, vaistinė, patologijos tarnyba, ūkio skyrius bei kitos ligoninę aptarnaujančios tarnybos.

   Nuo 2022 05 01 nebeteikiamos stacionarinės akušerijos paslaugos.

   2023 m. rugpjūčio mėn. ligoninėje dirbo 80 gydytojų, 70 slaugytojų, 22 administracijos darbuotojai, 45 kt. darbuotojai, teikiantys medicinines paslaugas ir 59 kiti darbuotojai.

   Steigėjas pagal patvirtintą Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programą finansavo gydytojo chirurgo, akušerio ginekologo, kardiologo, urologo, o ligoninė – oftalmologo, anesteziologo reanimatologo, neurologo, dermatovenerologo, radiologo, gastroenterologo medicinos rezidentūros studijas. Ligoninė yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikinės medicinos praktikos bazė, kurioje tobulinasi studentai medikai, bei Klaipėdos valstybinės kolegijos bazė, kurioje praktiką atlieka slaugytojos, akušerės, kineziterapeutai.

   Įsibėgėjus sveikatos apsaugos reformai, verčiamas naujas ligoninės istorijos puslapis, vyksta įstaigos reorganizacija. Iš didelės gydymo įstaigos ligoninė tapo modernia, visus antrinio lygio reikalavimus atitinkančia ligonine. Kompensuojant stacionarinių paslaugų mažėjimą, stengiamasi plėtoti dienos chirurgijos, dienos stacionaro, trumpalaikio ir ambulatorinio gydymo paslaugas. Atnaujinta ligoninės aparatūra, įsigyta pagal kartu su steigėju vykdomą medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo programą.

   Ligoninės ateitis – moderni, nebijanti konkurencijos ligoninė, teikianti kokybiškas antrinio lygio paslaugas, atitinkančias kiekvieno besikreipiančio paciento lūkesčius ir poreikius. Didžiausias įstaigos turtas – aukštos kvalifikacijos, susitelkęs, nuoširdus kolektyvas, mylintis ir vertinantis savo pacientus, gerbiantis savo ligoninę, jos istoriją. Didžiuojamės darbščiais, aukštos kvalifikacijos, diegiančiais į praktiką naujus diagnostikos, gydymo, slaugos metodus, besirūpinančiais sveikatos priežiūros paslaugų kokybe skyrių ir padalinių vedėjais, gydytojais, slaugytojomis, slaugytojų padėjėjomis, visu ligoninės kolektyvu, kuris, vykstant sveikatos reformai, neiškeitė savo ligoninės į jokią kitą. Nuoširdi padėka jiems už ilgus darbo metus, pasiaukojantį darbą, pagarbą ligoninei, kolegoms ir pacientams.

   Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas suteiktas vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei (2019 m.).

   Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas suteiktas gydytojams Juozui Pipiniui (1975 m.), Vilhelminai Daugėlienei (2007 m.), Kaziui Garaliui (2008 m.), Edmundui Antanui Miščikui (2009 m.), Janinai Rapalienei (2014 m.), Tomui Brasui (2015 m.), Augenijai Juknevičienei (2018 m.), Vytautui Balskui (2019 m.), Almai Jankauskienei (2023 m.).

   Gydytojas Antanas Švitra 1996-2000 m. buvo Lietuvos Seimo narys, Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

   Kretingos rajono „Metų žmogus“ 2010 m. – Vytautas Karaliūnas, 2016 m. – Ilona Volskienė.

   Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteiktas medikams Feliksui Janušiui, Juozui Pipiniui (1988 m.), Janinai Rapalienei (2005 m.).

   Lietuvos „Metų administratorius 2011“ – Ilona Volskienė.

   Lietuvos „Metų vadovas 2018“ (rajoninių gydymo įstaigų kategorijoje) – Ilona Volskienė.

   2017 m. Kretingos ligoninė – geriausia pagal hospitalinių infekcijų prevencijos rodiklius tarp rajono lygmens ligoninių.

   2018 m. Kretingos ligoninė – geriausia pagal klinikinio kodavimo kokybę tarp rajonų lygmens ligoninių.

1977 m. įkurtas Kretingos centrinės ligoninės moterų choras, vadovaujamas Aloyzo Žilio, kuriam už aukštus meninius ir kūrybinius pasiekimus 1986 m. suteiktas Liaudies kolektyvo „Svaja“ vardas.

 

KRETINGOS LIGONINĖS VYRIAUSIEJI GYDYTOJAI

 

FELIKSAS JANUŠIS 1919–1920 m.

ROBERTAS GOTŠALKA 1920–1938 m.

VIKTORAS GRINKEVIČIUS 1938–1941 m.

STASYS PETRAUSKAS 1941–1944 m.

VLADAS DALINDA 1944 m. spalio 13 d. – gruodžio 9 d.

STASYS ŠEIBELIS 1944–1947 m.

MEDARDAS NENARTĖNAS 1947–1948 m.

ALOYZAS GAGILAS 1948–1951 m.

GASPARAS JARULAITIS 1951–1956 m.

ELENA MATULIAUSKIENĖ 1956–1958 m.

GEDIMINAS BAČKEVIČIUS 1958–1965 m.

STASYS KLĖGERIS 1965–1972 m.

JAUNIUS JONAS FILIPOVAS 1972–1981 m.

VINCAS GUSTAINIS 1981–1986 m.

ARVYDAS STASIŪNAITIS 1986–1998 m.

VYTAUTAS BALSKUS 1999 m. sausio 14 d. – vasario 10 d.

VILIUS MATULIONIS 1999–2006 m.

ILONA VOLSKIENĖ 2006 m. spalio 30 d. – 2021 spalio 1 d.

ROMALDAS SAKALAUSKAS nuo 2021 lapkričio 4 d.

 

VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAVADUOTOJAI GYDYMO REIKALAMS (MEDICINAI)

 

GASPARAS JARULAITIS

JUOZAS PIPINIS

VANDA VERBUTIENĖ

ILONA VOLSKIENĖ

VIDMANTAS JURGAITIS

ALEKSANDRAS ŠALAVĖJUS

 

VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAVADUOTOJAS ORGANIZACINIAM METODINIAM DARBUI

 

ALFONSAS ŽEMKAUSKAS

ROMUALDAS VINCAS MIKELSKAS

 

VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAVADUOTOJAI POLIKLINIKAI

 

PETRAS NAVASAITIS

EDMUNDAS ANTANAS MIŠČIKAS

STASYS KNIZELIS

AUGUSTINAS IGNOTAS

RIMANTAS KIRŠONIS

ARVYDAS STASIŪNAITIS

VIRGILIJUS VANAGAS

NIKOLAJUS TALANCEVAS

 

KRETINGOS LIGONINĖS VYRIAUSIOSIOS MEDICINOS SESERYS

 

ELENA GROTT

ELEONORA BUIVYDIENĖ

VIDA LUKAUSKIENĖ

ZITA ANUSAITĖ

JANINA LUOTIENĖ – vyriausioji slaugos administratorė nuo 1986 m. rugpjūčio 1 d.

 

BENDRASIS SKYRIUS

 

   Ligoninės Bendrasis skyrius rūpinasi sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, jų teikimo operatyvumu, kokybe, plėtra, investicijų galimybėmis, profesine personalo kvalifikacija, pacientų lūkesčiais. Taip pat šis skyrius formuoja įstaigos strategiją, kuria ligoninės įvaizdį, vykdo valdymo procesą.

   Vidaus medicininio audito grupei nuo 2000 metų vadovavo gydytoja Ilona Volskienė, nuo 2006 m. iki 2021 m. – gydytojas Vilius Matulionis, nuo 2021 m. – Ilona Volskienė.

   Buhalterija vykdo įstaigos ekonominę finansinę analizę. Šiam padaliniui vadovavo vyriausiosios buhalterės Rūta (Paulauskienė) Ganočkienė, Alina Kidolienė, Vida Paukštienė, Virginija Benikienė, Meilė Gedvilienė. Dirbo buhalterės Irena Tallat-Kelpšienė, Zina Juodienė, Danutė Ona Mikulskytė Markevičienė, Jadvyga Šaulinskaitė Surblienė, Irena Pareigienė, Genovaitė Vitkauskienė, Karolina Vitkienė, Aldona Paulauskienė, Danguolė Paulauskienė, vyriausiosios ekonomistės Lilija Dumbliauskienė, Rūta Ganočkaitė, ekonomistės Ona Zemdliauskienė, Danutė Skruibienė, kasininkės Bronislava Danutė Domarkienė, Stanislava Šypalienė. Nuo 1998 m. ligoninės buhalterijai vadovavo vyriausioji buhalterė Vida Daubarienė, nuo 2019 m. – Vilija Lisovskaja. Dirba ekonomistė Virginija Vainorienė, buhalterės Regina Gvazdauskienė, Daiva Vainutienė ir Snieguolė Juzumienė.

   Statistikos kabinetas atlieka medicininę statistinę apskaitą ir analizę. Iki Kretingos rajono centrinės ligoninės reorganizacijos statistikos darbuotojos dirbo organizaciniame metodiniame kabinete. Jame taip pat dirbo gydytoja statistikė Genė Norkienė, rajono vyriausioji akušerė Danutė Jaugienė, vyriausioji statistikė Gražina Petraškevičienė ir 2 statistikės, atsakingos už poliklinikos ir stacionaro veiklą. Šios darbuotojos buvo pavaldžios vyriausiojo gydytojo pavaduotojui rajono gyventojų medicininiam aptarnavimui. Vyriausioji statistikė rinkdavo statistinius duomenis apie viso rajono gydymo įstaigų veiklą. Ilgus metus statistikėmis dirbo Zita Pociutė, Elena Grott, Eugenija Daugintienė, Aniceta Laukienė, Aldona Trakienė, Regina Rūtienė, Elena Kerpaitė, Gajutė Vladislava Banytė, Konstancija Proškina, Milda Daugėlienė, Rita Macienė, Virginija Vainorienė, Rasa Grigalevičienė, Jūratė Kniukštienė ir Inga Litvinaitė. 2023 metais sveikatos statistikėmis dirba Adelija Šližiuvienė, Renata Šakirzianovienė, Sigita Jašinskaitė.

   Sekretorėmis dirbo Audronė Beniušienė, Rasa (Beinoraitė) Grigalevičienė, Gajutė Vladislava Banytė, Jadvyga Kontrimienė, Bronė Lankutytė, Virginija Vainorienė, Sigita Jašinskaitė. Nuo 2007 iki 2024 m. dirbo Danutė (Lukošienė) Šverebienė.

   Nuo 2015 metų dirba teisininkas Žilvinas Kiaušas.

   Nuo 2022 m. administratore/personalo specialiste dirba Daiva Semaškienė.

   Viešojo pirkimo tarnybos vadovas – Aleksandras Šalavėjus, pavaduotoja Janina Luotienė, sekretorė Snieguolė Juzumienė, dirba Danguolė Paulauskienė, Virginija Vainorienė ir Antanas Meškauskas.

   Informacinių technologijų specialistai 2024 metais – Regimantas Kontrimas, Lukas Peteraitis, Vitalijus Morkvėnas.

   Personalo specialistėmis dirbo Gajutė Vladislava Banytė, Jadvyga Kontrimienė, Vida Sermontienė, Birutė Žiubrienė, Indrė Lučauskienė, nuo 2020 metų – Viktorija Naraškevičienė.

   Archyve dirbo Viktoras Vasiliauskas, Nijolė Dovydauskienė, Nijolė Jurgutienė, Birutė Žiubrienė. Šiuo metu dirba Snieguolė Juzumienė.

   Metrologijos specialiste dirbo Nijolė Lygnugarienė.

   Saugos darbe specialistais dirbo Antanas Senovaitis, Viktoras Seliutinas, šiuo metu – Antanas Meškauskas.

   Epikrizes spausdino Nijolė Lygnugarienė, Danutė Lukošienė, Indrė Lučauskienė, Lina Šeperienė, Deimantė Kreišmontaitė, Indrė Jurgutytė, Sigita Jašinskaitė.

 

PRIĖMIMO SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

 

   Ligoninės gyvavimo istorijoje šis skyrius dirba nuo įkūrimo, patyrė daug permainų. Iki 1987 m. Priėmimo kambarys teikė tik guldymo į ligoninę paslaugas ir buvo vienose patalpose su greitosios medicinos pagalbos postu.

   Nuo 2007 metų tapo Priėmimo skubios pagalbos skyriumi, tada pradėta teikti stebėjimo paslauga. Priėmimo skubios pagalbos skyrius – tai vieta, kur pirmiausia patenka pacientai, atvykę gydytis stacionare, atvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu ar atvykę patys. Čia pagalbą teikia visų specialybių gydytojai. Šiandien skyrius atitinka visus reikalavimus: pilnai aprūpintas reikiama šiuolaikiška medicinine įranga. Darbo krūviai šiame skyriuje labai dideli – per parą apsilanko apie 50 pacientų.

   Skyriui vadovavo gydytojai Danutė (Bieliauskaitė) Razgaitienė (nuo 1979 m.), Birutė Benetienė, Alma (Pakštytė) Jankauskienė, Vilius Matulionis, Ana Tranauskienė, Leonidas Kriučenkovas, dirbo gydytojai Adomas Ūba, Edmundas Korsakas, Rimantas Tomkus, Gediminas Bakšys, Antanina Dambrauskienė, Samuelis Kaganas, Virgilijus Vanagas, Ona Normanienė, Dalia Mockienė, Vilhelmina Daugėlienė, Birutė Benetienė, Genė Norkienė, Alma Jankauskienė, Nikolajus Talancevas, Agnė Jakubčionytė, Gražina Vaštakienė, Irena (Vėžauskytė) Anužienė, Irena Narmontaitė, Alma Albužienė, Vitutė Motužienė, Silvija Zamulskienė, Alvydas Zamulskis, Vida Katkienė, Vytautas Katkus, Laima Kniaževienė, Eglė Gailiūnaitė, Andrius Repečka, Rimantas Stripinis, Rūta Žvirblytė, Eugenijus Martusevičius, Egidijus Vaitkus, Auksuolis Mickevičius, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, Aleksandras Šalavėjus, Robertas Pranevičius, Kotryna Jurevičiūtė, Virginijus Ramanauskas, Neringa Toliušytė, Angelė Margarita Karbauskienė, Eglė Šiurkutė, Romualdas Dumša, Vilija Puslytė, Rugilė Bružienė.

   Slaugytojoms vadovavo vyresniosios seserys Filomena Paulauskienė, Marytė Žibutė Tamašauskienė, Laima Neverauskaitė, dirbo slaugytojos Virginija Žilienė, Nijolė Žilienė, Gajutė Vladislava Banytė, Vilma Razmuvienė, Rasa Rutkevičienė, Vaida Slipkuvienė, Irena Kontrimienė, Ilona Galdikaitė, Julius Marcinkevičius, Zita Beniušienė, slaugytojo padėjėjas Dalius Rudys, sanitarė Rūta Kvašaitienė, Anastazija Rutkevičienė, Virginija Vosylienė, Irena Pipirienė, Irena Petreikienė.

   2024 metais dirbo skyriaus vedėjas Gintaras Jankauskas, vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilija Liaučienė, gydytojai Alma Jankauskienė, Vita Lučkauskienė, Klemensas Lizdenis, Tadas Šopaga, Vaidas Černiauskas, Leonidas Kriučenkovas, Deividas Zaranka, Gabrielė Vengalytė, Audra Aleksandravičienė, Marija Bronštein, Roberta Dievinė, med. paslaugų administratorė Giedrė Jagminė, slaugytojos Alma Venckienė, Audra Nopenienė, Neringa Laukienė, Roma Mataitienė, Daiva Daugintienė, Vitalija Maksvytienė, Virginija Kubilienė, Lijana Sendriutė, Eglė Rudnickytė, Viktorija Smirnova, Giedrė Auglienė, Julita Rimkuvienė, Jelena Pupšienė, slaugytojų padėjėjos Vaida Tarvydienė, Ingrida Benikaitė, Renata Liaučienė, Anžela Milienė, Birutė Mironovič, Tatjana Lapienė.

 

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS

 

   Vidaus ligų skyrius – seniausias ligoninėje. Jam vadovavo vedėjai Gasparas Jarulaitis, Juozas Pipinis, Nijolė Regina Šarkienė, Vilius Matulionis, Aleksandras Šidlauskas, Arvydas Surgailis, Antanas Navickas, Algimantas Tamulis, Genė Norkienė, Birutė Benetienė, Skirmantas Kuraitis. Dirbo vidaus ligų gydytojai Silvija Stacevičienė, Kazimieras Daukša, Vilhelmina Daugėlienė, Danutė Razgaitienė, Petras Okas, Regina Vinkutė Kuzmarskienė, Marytė Šidiškienė, Marija Lukrecija (Kovsaitė) Valančienė, Ana Alūzienė, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, Aleksandras Šalavėjus, Genė Norkienė, Auksuolis Mickevičius, neurologas Petras Zakrys, vyresniosios seserys Genovaitė Beniušienė, Danutė Benikienė, Vanda Musteikienė, Anelė Šteinienė, Irena Jasienė, medicinos seserys Dalia Starkuvienė, Olga Šarkova, Regina Bielovaitė, Edita Benetienė, Aušra Bušmienė, Audronė Žilienė, Laimonda Jonušienė, Liuda Strigauskienė, Vitalija Simutienė, Jūratė Buivydienė, Lina Šilinskaitė, Janina Jakštienė, Janina Trakienė, Adelė Viluckienė, Nijolė Razmienė, Rita Marija Šidlauskienė, Lina Švarckopaitė, Gražina Petrauskytė, Regina Margevičienė, Julija Šalnienė, Jovita Janonienė, Indrė Tamošiūnaitė, Zita Narvilienė, Lina Vaičiūnaitė (Jodeikienė), Ineta Užgalienė, slaugytojų padėjėjos Rūta Jurgutienė, Adolfina Narvilienė, Stanislava Balčiūnienė, Vida Strakšienė, Janina Šalnienė, Lijana Sendriutė, Oksana Palubinskienė, Jurgita Mažionienė, Gabrielė Garjonienė, Jovita Garjonienė, Irena Sodonienė, Asta Joskaudienė, Staselė Krasauskienė, pagalbinės darbuotojos Jūratė Barkuvienė, Vaida Stropienė (Bružaitė), socialinės darbuotojos Neringa Naunčikienė ir Deimantė Kreišmontaitė, ūkio reikalų tvarkytoja Stanislava Petrošienė, valytoja Genė Ruikienė.

   Iki 1984 m. Vidaus ligų skyriuje buvo gydomi ir neurologinėmis ligomis sergantys pacientai. Atskyrus 25 lovų Nervų ligų skyrių, jam vadovavo gydytoja Virginija Balskuvienė, dirbo gydytojai neurologai Petras Slipkus, Kęstutis Ramanauskas. Vidaus ligų skyriuje tuomet iš 60 lovų liko 35. 2002 m. skyriai vėl sujungti. 2007 m. atidarytas 5 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo poskyris, 2009 m. lovų skaičius jame padidėjo iki 8, 2010 m. – iki 10, 2014 m. jų buvo 13, 2016 m. – 28, o 2017 m. – 38 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos. 2016 m. atidarytas 8 lovų Geriatrijos poskyris.

   2019 m. Vidaus ligų skyriuje buvo 85 lovos, iš jų 38 palaikomojo gydymo ir slaugos, 3 paliatyvios pagalbos. 2018 m. gydyti 1700 pacientai. Kasdien skyriuje gydėsi vidutiniškai 71 ligonis. Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyryje 2018 m. gydyti 247 pacientai.

   2019 m. skyriuje dirbo 5 gydytojai (4 vidaus ligų gydytojai, 1 geriatras), 21 bendrosios praktikos slaugytoja ir 11 slaugytojų padėjėjų, 8 pagalbinės darbuotojos bei ūkio reikalų tvarkytoja.

   Skyriui nuo 2011 m. vadovauja vidaus ligų gydytoja Alma Jankauskienė ir nuo 1991 m. vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Svietlana Latakienė. 2024 metais dirbo vidaus ligų gydytojai Tadas Šopaga, Vita Lučkauskienė, geriatras Vaidas Černiauskas, bendrosios praktikos slaugytojos Anė Viršilienė, Dalia Petrauskienė, Vilija Vaitkuvienė, Vilma Mockuvienė, Regina Kubilienė, Julija Šoparienė, Lina Labenskienė, Dalia Mikutienė, Sigita Safronovienė, Regina Kontrimienė, Edita Jonkuvienė, Karolina Kaubrytė, Žydra Paulikienė, Vilma Šmaižienė, Jurgita Monginienė, slaugytojų padėjėjos Vilija Anužienė, Velta Jonutienė, Petronėlė Šikšnienė, Ingrida Dubinskienė, Regina Ramonienė, Asta Einikienė, Renata Sakalauskienė, Rūta Butkuvienė, Audronė Gustauskaitė, Audrutė Antanauskienė ir pagalbiniai darbuotojai Silvija Čepauskė (Kvajauskienė), Viktorija Balsevičiūtė, Dalia Politovienė, Kristina Bernotienė, Modesta Vaitkienė, Romas Stankevičius, ūkio reikalų tvarkytoja Edita Viršilienė, valytojos Ramunė Griciuvienė, Vida Benetienė.

   Nuo 2018 03 01 Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyriui vadovauja gydytojas geriatras Vaidas Černiauskas ir vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Jūratė Bružienė, 2024 metais dirbo slaugytojos Danutė Bertašienė, Jolanta Urbonavičienė, Aldona Putkalienė, Lina Lidekauskienė, Roma Kartavičiūtė, Audrius Klapatauskas, medicinos psichologė Milda Cibulskytė, slaugytojų padėjėjos Ramutė Budrienė, Genovaitė Rimkuvienė, Kazimiera Raminienė, Virginija Garjonienė, Jurgita Drąsutienė, Aurelija Balsevičienė, Viktorija Balsevičienė, Danguolė Gedvilienė, Lina Rimienė, valytojos Kristina Peckuraitė, Žibutė Mačernienė, Kristina Vaitkienė.

 

AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS SKYRIUS

 

   Akušerinė ginekologinė pagalba Kretingos ligoninėje teikiama nuo 1920 metų: 5 ligoninės lovos buvo skirtos gimdyvėms. 1941 m. gimdymo skyriuje buvo 4 lovos. Laikui bėgant, gerėjo darbo sąlygos, daugėjo akušerių, slaugytojų, gydytojų, didėjo ir akušerinės ginekologinės pagalbos apimtys: per metus būdavo apie 700–800 gimdymų. Vadovaujant skyrių vedėjams Medardui Nenartėnui, Janinai Raubienei, Irminai Dajoraitei (Gavelienei), Stasiui Klėgeriui, Bronislavai Vandai Valančienei, Jonui Antanui Velžiui, buvo atliekamos ne tik skubios cezario pjūvio operacijos, bet ir daug didžiųjų ginekologinių operacijų. 1973 metais skyriui pradėjus vadovauti gydytojui Henrikui Daugėlai, ypač padidėjo operacinis aktyvumas. Gydytojas ne tik pats daug operavo, bet ir mokė jaunus specialistus. 1984 metais skyrius buvo išplėstas nuo 40 iki 50 lovų (20 akušerinių, 20 ginekologinių ir 10 nėštumo patologijos), jame dirbo 8 gydytojai akušeriai ginekologai ir 2 gydytojai neonatologai. 1984-1985 m. skyriaus vedėja dirbo Veronika Vilčinskienė. 1985–1987 m., skyriui vadovaujant gydytojai Zinai Daublienei, buvo rekonstruotos ir padidintos ginekologijos poskyrio patalpos, toliau didėjo darbo apimtys, operacinis aktyvumas. Šį darbą 1987–1989 m. tęsė skyriaus vedėja gydytoja Bronislava Vanda Valančienė. 1996-1998 m. skyriaus vedėjo pareigas vykdė Darius Jaseliūnas, 1998-1999 m. – Stasė Madzajienė. Skyriuje dirbo gydytojai Stanislovas Puodžius, Alfonsas Žemkauskas, Ruslana Vernickaitė, Bronislava Vanda Valančienė (dirbo 48 m.), Irena Bliuvienė, Veronika Vilčinskienė (dirbo 40 m.), Irena Savilovienė, Alma Serapinaitė, Stasys Vaulinas, Arvydas Šatkus, Albertas Astrauskas, Vidmantas Matilionis, Dalia Regina Railaitė, Vitalija Petrauskienė-Petraitienė, Leonas Janušas, Aleksandras Krištanavičius, Regina Giedraitienė, Vaiva Mačiulionytė, Audronė Milkintaitė, Arnoldas Bartusevičius, Jonas Švatrėnas, Petras Kalinauskis, Justina Domarkaitė, Agnė Stankevičienė, Vesta Gerulskytė ir Gediminas Vaičiūnas, neonatologai Rasa (Preibytė) Vengalienė, Dalia Lapkūnienė, Sofija Mikelskienė, Gražina Dirmantienė ir Rasa Čeponienė. Dirbo vyresniosios akušerės Ona Norvilaitė, Dalia Jonauskienė, Nijolė Satkauskienė, akušerės Elzė Karbauskienė, Danutė Jašmontienė, Dania Stirblienė, Danutė Jaugienė, Regina Rutienė, Aldona Šumylienė, Danutė Diekontienė, Alina Šypalienė, Janina Vizbarienė, Aldona Vilkienė, Alma Armalienė, Rūta Kvasienė, Aldona Gudirgienė, Vita Bucharevaitė, Irena Gajauskienė, Joana (Stuokienė) Pikelienė, Violeta Laukineitienė (Kelpšienė), Laima Dorelienė, Inga Kričfaluši, Jūratė Pamedytienė, Rima Burbienė, Natalė Jablonskienė, Aldona Ruzgienė, Aiveta Kaznačejevaitė, naujagimių slaugytojos Česlava Venclovienė, Danutė Milkienė, Virginija Strazdienė, Jadvyga Kozienė, Danutė Juciutė, Liucija Raudienė, Irena Šiaulienė, Vaida Paulienė, Gražina Šeputienė, Janina Katilevičienė, Dalia Domarkaitė, Lina Butkutė, Audronė Dėkontienė, ginekologijos slaugytojos Monika Miliuvienė, Danutė Aldona Čeponienė, Virginija Mikaločienė, Zita Anusaitė, Genutė Kuzmickaitė, Janina Dirmeitienė, Avgusta Baskienė, Daiva Bertašienė, Emilija Simutytė, Liudmila Bružienė, Gražina Dargevičienė, Aldona Krusienė, Jolanta Vaičiūnienė, sanitarės Zita Norvilienė, Valė Štombergienė ir Genė Gečienė, autoklavuotoja Rūta Kidikienė, bufetininkės Birutė Paulauskienė ir Irena Gricienė, sesuo šeimininkė Danutė Palileikienė.

   Nuo 1989 m. skyriui vadovauja gydytoja Dalytė (Gurskytė) Opulskienė, vyresniąja akušere nuo 2011 metų dirbo Gertrūda Veitienė. 2012 metais skyrius renovuotas. Vis didėjant medicinos pagalbos galimybėms, gerėjant paslaugų pasirinkimui, prieinamumui bei kokybei, šalyje mažėjant gimstamumui ir vykdant ligoninės restruktūrizaciją, Akušerijos ginekologijos skyriuje 2009 m. buvo 17 lovų, nuo 2017 m. – 10 lovų: 4 akušerijos, 2 nėštumo patologijos ir 4 ginekologijos. 2017 metais Kretingos ligoninė pripažinta Naujagimiams palankia ligonine. Pagal dešimt Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų skatinamas žindymas. Akušerijos skyriuje naujagimiai prižiūrimi su mamomis vienvietėse palatose. Skyrius aprūpintas modernia įranga, atliekamos mažosios ir didžiosios akušerinės ir ginekologinės operacijos: gimdos ir jos priklausinių, plastinės makšties ir tarpvietės, taikoma vietinė, bendrinė, epidurinė ir spinalinė anestezijos. Nuo 2018 m. Kretingos ligoninė dalyvavo Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programoje „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“, pagal ją Akušerijos skyrius aprūpintas naujausia įranga. 2018 m. priimta 314 gimdymų, iš jų 14,9 % atliekant cezario pjūvį. Skyriuje tuo metu dirbo gydytojai Julija Švėgždienė, Elena Oleshko, Ieva Butkutė (Šopagienė), Aurelija Tamašauskienė ir Almantas Urbanavičius. Naujagimiams pagalbą teikė gydytoja neonatologė Vida Jurgaitienė ir budintys pediatrai. Skyriuje dirbo akušerės Gileta Kaubrienė, Ilona Drungilienė, Raimonda Ektienė, Vilma Obrikytė Poškienė, Goda Šedvilaitė-Intė, naujagimių slaugytojos Virginija Barkauskienė, Vida Grigienė, Jūratė Šimonienė ir Aldona Putkalienė, slaugytojų padėjėjos Valentina Tamašauskienė, Tatjana Lapienė ir Stanislava Japertienė bei ūkio reikalų tvarkytoja Alina Bučmienė.

   Nuo 2022 05 01 Akušerijos ginekologijos skyriaus veikla perorganizuota: skyriaus vedėja Dalytė Opulskienė, gydytojos Aurelija Tamašauskienė, Ieva (Butkutė) Šopagienė bei akušerė Laima Dorelienė, slaugytoja Aldona Putkalienė, ūkio reikalų tvarkytoja Alina Bučmienė teikia ginekologijos, nėštumo patologijos stacionarines bei dienos chirurgijos, akušerijos (nėščiųjų priežiūros), ginekologijos ambulatorines paslaugas.

 

BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

 

   Vienas seniausių skyrių ligoninėje – Chirurgijos skyrius. Vedėjais dirbo chirurgai Adolfas Maštaras, Jonas Jazdauskas, Petras Giedraitis, Gerardas Aleksaitis, Mikas Gustainis, vyresniosios medicinos seserys Elena Grott, Virginija Žilienė, Irena Kontrimienė, Regina Lacitienė.

   1986 m. atskirti Traumatologijos skyrius, kuriam vadovavo gydytojai traumatologai Romualdas Macius, Gediminas Morkus, vyresnioji medicinos sesuo Regina Lacitienė, ir LOR skyrius, kuriam ilgus metus vadovavo gydytojas otorinolaringologas Augustinas Paulius, vyresniosios medicinos seserys Danutė Endriuškienė ir Ona Alminienė, dirbo medicinos seserys Irena Tamulienė, Zita Narvilienė.

   Vykdant ligoninės restruktūrizaciją, 1999 m. Chirurgijos, Traumatologijos ortopedijos bei LOR skyriai sujungti į Bendrosios chirurgijos skyrių. Bendrosios chirurgijos skyriui nuo 1994 m. vadovavo chirurgai Vytautas Karaliūnas, nuo 2012 metų – Jonas Chmieliauskas, nuo 2017 m. Pranas Šniuolis. Dirbo chirurgai Petras Navasaitis, Jonas Jazdauskas, Aleksas Balzarevičius, Arvydas Stasiūnaitis, Česlovas Česnavičius, Juozas Barštys, Romualdas Mikelskas, Kazimieras Barkauskas, Kazys Garalis, Vidmantas Jurgaitis, Miglė Stakytė, Valentinas Bartašiūnas, Kasparas Gylys, Aivaras Miltenis, Vitalijus Dagilis, Jolita Šilanskaitė, Jonas Chmieliauskas, Vygintas Montrimas, Anatolij Dementjev, urologas Juozas Mačiulaitis, traumatologai Petras Bružas, Gintautas Barcys, Mindaugas Kundrotas, Vytautas Sakas, Nerijus Gerulskis, Neringa Kemzūraitė, Tadas Abelkis, Vidminas Ramoška, Gediminas Paplauskas, Aleksej Lebedev, Tomas Liebus, otorinolaringologas Rimantas Mačiulaitis, medicinos seserys Milda Lubienė, Stefa Šleiniutė, Janina Zacharkienė, Aldona Liubauskienė, Eleonora Buivydienė, Dana Mikaločiūtė, Birutė Bertašienė, Aldona Vaškylienė, Ingrida Želvienė, Izabelė Razmuvienė, Aldona Urbonienė, Veronika Arlauskienė, Milda Magikienė, Aniceta Umbrasienė, Vida Asnauskienė, Liuda Grikpėdienė, Virga Ruibienė, Genutė Rylienė, Vanda Liubimova, Jūratė Grimblatienė, Vita Petrauskaitė, Violeta Juškienė, Vida Asnauskienė, Rūta Šorienė, Lina Mikaločienė, Laima Urbonienė, Rima Tumpienė, Birutė Bertašienė, Stanislava Pučinskienė, Jolanta Yčaitė.

   Nuo 2022 metų skyriui vadovauja gydytojas ortopedas traumatologas Juozas Bartusevičius, skyriuje 22 lovos (15 chirurginių ir 7 traumatologinės), 2024 metais dirba gydytojai chirurgai Oleksandr Lytvynenko, Vytenis Mikutaitis, Darius Cirulis, Mindaugas Stravinskas, Pranas Šniuolis, Oleg Aliošin, Karolis Daktaras, Darius Brazys, Karolis Tijūnaitis, abdominalinis chirurgas Martynas Sokolovas, plastikos chirurgas Vytautas Jankūnas, ortopedai traumatologai Gediminas Morkus, Nerijus Aukštikalnis, Arnoldas Pocius, Ramūnas Šuipys, Žydrūnas Dominas, Radmilas Budrikis, Viktoras Jermolajevas, Šarūnas Sinkus, vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Venckienė, slaugytojos Renata Raminienė, Genovaitė Ožiūnienė, Daiva Lubienė, Jovita Kripienė, Daiva Šakalytė, Regina Kačinskienė, Jūratė Šimonienė, slaugytojų padėjėjos Elena Jonutienė, Danutė Merkelienė, Danutė Vaičienė ir Silva Jonauskienė.

 

ANESTEZIOLOGIJOS REANIMACIJOS SKYRIUS

 

   Operacinių blokas įkurtas kartu su Chirurgijos skyriumi, jam vadovavo gydytojai anesteziologai Birutė Urbonaitė, Albertas Lapkūnas, Edmunda Mitrikienė, vyresniosios seserys Elena Grott, Janina Zacharkienė, Genovaitė Nekraševič. 1996 metais atidarytas ir sujungtas su operacinių bloku 6 lovų reanimacijos skyrius. Nuo tada jis vadinasi Anesteziologijos reanimacijos skyriumi. Nuo įkūrimo skyriui vadovavo gydytoja Genė Norkienė, dirbo gydytojai Violeta Butkutė, Eglė Kundrotienė, Švitrys Bylaitis, Eglė Montrimienė, Alenas Pakarklis, Antanas Mandeika, Nerijus Ruškys, Donatas Lisas, Antanina Dambrauskienė, Gediminas Jurgutis, Laima Inčiūraitė, Rūta Šaulytė, Antanas Kupetis, Aleksandr Gembickij, Adas Valentinas, Olga Klimenko, Artūras Kiškis, Aurima Piesliakė, Lidija Galdikienė, Laura Slavinskienė, Ričardas Slavinskas, Remigijus Vertelis, medicinos seserys (slaugytojos) Aleksandra Giedraitienė, Jovita Viršilaitė, Roma Jocytė, Daiva Litvinienė, Loreta Buivydienė, Aušra Stonkuvienė, Daiva Barasienė, Lolita Viličkaitė, Regina Kusienė, Tamara Žebrauskienė, Roma Stončienė, Milda Vitkauskaitė, Liudmila Liakstutienė, Ramunė Gėrikienė, Irena Šiaulienė, Ieva Krištolaitytė, Elvyra Strigauskienė, Lina Juodeikienė, Dmitrij Kornišin, Odeta Papeliučkaitė, Danutė Viršilienė, Žaneta Skomontienė, Vilma Šmaižienė, Jolanta Strainienė, slaugytojų padėjėja Genovaitė Kundrotienė, sanitarės Irena Kazlauskienė, Petronėlė Beniušienė, Salomėja Miežetienė, Sigita Endrikienė, Sonata Jurgutienė, Vaida Beivydienė, Angelina Antanina Daugintytė, Rūta Vitkutė, Virginija Putrienė, Aldona Skripkauskienė, Irena Sodonienė.

   2019 m. skyriuje buvo 4 lovos, nuo 2022 metų – 6 lovos, dirbo 12 gydytojų, 12 anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų, 7 operacinės slaugytojos, 8 slaugytojų padėjėjos. Per metus vidutiniškai gydyta apie 1200 ligonių, atliekama apie 1 500 operacijų. Čia teikiama antrinio lygio reanimacinė pagalba pacientams, patyrusiems įvairius sunkius sveikatos sutrikimus. Į šį skyrių guldomi ir pooperaciniai ligoniai. Skyrius aprūpintas visa būtiniausia šiuolaikiška medicinine diagnostikos, sekimo ir gydymo įranga.

   Anesteziologijos reanimacijos (An-Re) skyriui nuo 2014 metų vadovauja gydytoja Daina Drakšienė ir nuo įkūrimo vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilma Želvienė, 2024 metais dirbo gydytojai Irina Bėrontienė, Vitas Švedkauskas, Gintaras Mikalauskas, Marijus Sodeika, Dovilė Karoblytė (Valančienė), Renata Paškevičiūtė, Vita Kvėkšaitė, Inga Markevičienė, slaugytojos Regina Liakstutienė, Audronė Varkojienė, Birutė Katkuvienė, Jurga Kaikarienė, Daiva Stonkienė, Vida Strigauskienė, Lina Švarckopaitė, Kristina Šoblinskienė, Ingrida Vizgaudienė, Birutė Ilginienė, Vitalija Petkė, Nijolė Mikutienė, Vaidutė Žvirblienė, Aušra Jucevičienė, Greta Šaulė, Irina Belova, Vilma Šmaižienė, slaugytojų padėjėjos Ramunė Lukauskienė, Aušra Mieštinienė, Ramutė Zaleckienė, Virginija Kazakevičienė, Daiva Sakavičiūtė, Valentina Tamašauskienė, Laimutė Baikauskienė, med. pagalbinės darbuotojos Giedrė Bardauskienė, Genovaitė Ružauskienė, ir ūkio reikalų tvarkytoja Rasa Sabeckienė.

  

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

 

   Į Kretingą atvykus pediatrei Aleksandrai Gražinai Krikščiūnienei, 1940 m. Kęstučio gatvėje įkurta vaikų konsultacija. 1944 metais atidarytas vaikų ligų skyrius ir gydytoja paskirta jo vedėja. Pastačius naują ligoninę, 1958 m. Vaikų ligų skyrius perkeltas į ligoninės antrąjį aukštą. Tada skyriuje buvo 40 lovų, dirbo 3 gydytojai ir 17 medicinos seserų. 1985 m. skyrius perkeltas į atskirą pastatą šalia ligoninės. Dabartinėse patalpose skyrius nuo 2016 metų.

   Buvę vaikų ligų skyriaus vedėjai: 1944–1975 m. Aleksandra Gražina Krikščiūnienė, 1975-1992 m. – Janina Rapalienė, 1982 m. Jonas Lizdenis, 1992–1994 m. Valdas Jocius. Dirbo gydytojai Danguolė Butkutė, Virginija Liepienė, Algimantas Savilovas, Marytė Danutė Miščikienė, Janė Leščiauskienė, Rasa Vengalienė, Daiva Lubienė, Janina Sabaliauskienė, Aidyta Rumbutienė, Birutė Ramonienė, Valentina Narvilienė, Alfredas Juozas Kerulis, Nijolė (Milašiutė) Stropuvienė, Birutė Maneikienė, Laima Baltmiškienė, Iveta Melisiakaitė (Skurvydienė), Nijolė Janulevičiūtė, Aldona Jarulaitienė, Augenija Juknevičienė, Jadvyga Skripkauskienė, Indrė Būtienė, Zofija Judita Mikelskienė, Dalia Lapkūnienė, Regina Grykšienė, Jūratė Sabaliauskienė, Rūta Šuipienė, Nijolė Mandeikienė. Medicinos seserims vadovavo vyresniosios seserys Rūta (Dirvonskytė) Lenkimienė, Nijolė Galdikienė, Janina Katilevičienė, Valerija (Alonderytė) Černeckienė, dirbo medicinos seserys Rūta Beinorienė, Janina Zacharkienė, Danguolė Puotkalienė, Zita Vasiliauskienė, Adelė Dirmeitienė, Birutė Želvienė, Bronė Zakrienė, Laima Tamošauskaitė, Birutė Normantienė, Irena Pocienė, Erna Momkuvienė, Adelė Jurevičienė, Nijolė Galdikienė, Kazimiera Skersienė, Irena Kusienė, Julija Šalnienė, Jovita Janonienė.

   Vykstant ligoninės reorganizacijai, nuo 1997 m. skyriuje liko 17 lovų, o nuo 2016 m. – 10. Gydomi vaikai nuo l mėnesio iki 18 metų amžiaus. Kasmet skyriuje gydosi apie 770 mažųjų pacientų, dauguma dėl kvėpavimo takų susirgimų, virškinamojo trakto ligų iš Kretingos ir aplinkinių rajonų. Skyriuje yra puikios pacientų ištyrimo galimybės: vaikams atliekami visi reikalingi tyrimai, juos konsultuoja gydytojai specialistai.

   Nuo 1994 m. Vaikų ligų skyriui vadovauja gydytoja Laima Valantiejienė ir nuo 2020 12 01 vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Motužienė. 2024 metais skyriuje dirba vaikų ligų gydytoja Vida Jurgaitienė, vaikų slaugytojos Vanda Vaišnorienė, Edita (Venskuvienė) Užkuraitienė, Vida Mažeikytė ir ūkio reikalų tvarkytoja Alina Bučmienė, talkina budinčios vaikų ligų gydytojos Birutė (Vičiulienė) Indriulaitė, Luknė Taurasevičė (Rūta Liesienė), Daiva (Gaivenienė) Touareg, Jolanta (Chazovienė) Jagt, Jūratė Mikalauskienė, Loreta Karsokienė, Roberta (Indriulytė) Vaitiekūnienė.

 

AMBULATORINIS KONSULTACINIS SKYRIUS

 

   Kretingos rajono centrinėje ligoninėje ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikė jos struktūrinis padalinys – poliklinika. Čia dirbo stomatologės Renė Šopytė, Elena Jankauskienė, Birutė (Gužytė) Navickienė, Stasė Jazdauskienė, Dana Navasaitienė, Irena Žiliukienė, Antanas Ramutis Petraškevičius, Irena Skiparienė, Irena Zakarienė, Marija Tarvydaitė, Irina Stasiūnaitienė, Stanislava Piekienė, Irena Druseikienė, Rūta Pučkorienė, Zina Ona Valužienė, Anastazija Kuzminskienė, Irma Aukštikalnienė, Žydrė Barcienė, Janė Bronė Tverijonienė, pediatrės Janina Rapalienė, Nijolė Marija Janulevičiutė, Kazimiera Morkūnaitė, Algimantas Savilovas, Augenija Juknevičienė, Valentina Norvilienė, Zofija Mikelskienė, Jadvyga Skripkauskienė, Birutė Ramonienė, Marytė Danutė Miščikienė, Dalia Lapkūnienė, Aidyta Rumbutienė, Janina Sabaliauskienė, Jūratė Sabaliauskienė, infekcionistas Virgilijus Vanagas, okulistės Lina Ruškytė, Jovita Stankaitienė ir Rasa Šiuipytė, dermatologai Edmundas Antanas Miščikas, Jurgita Dagilienė, Ieva Turskė, neurologai Petras Zakrys, Eulogijus Motiejuitis, Petras Slipkus ir Ričardas Norkus, terapeutai Vilhelmina Daugėlienė, Česlovas Stacevičius, Ona Normanienė, Dalia Filipovienė, Augustinas Ignotas, Vida Katkienė, Svetlana Laurs, Irena Narmontaitė, Alma Albužienė, Irena (Vėžauskytė) Anužienė, Eugenija ir Alfredas Bakšiai, ftiziatrai Aloyzas Gagilas, Aldona Jarulaitienė, Jaunius Filipovas, Nijolė Grimailienė, Violeta Stūrienė, Alma Jankauskienė, endokrinologai Nikolajus Talancevas, Giedrė Morkutė, Aleksandra Gražienė, Gražina Vaštakienė, Julija Bernotaitė-Davydovienė, Vilma Vežbavičienė, endoskopuotojai Olegas Deduchovas, Jamshid Siddique, Kęstutis Baužys, Domantė (Grigalauskaitė) Sadauskienė, Kasparas Gylys, echoskopuotojai Virgilijus Vanagas, Stasė Madzajienė, Geda Holcman, Vytautas Balskus, Igor Vdovičenko, Agnė Brazienė, otorinolaringologai Antanas Švitra, Bronius Paulauskas ir Artūras Skikas, psichoneurologai Vincas Gustainis, Vaclovas Retkus ir Tomas Brasas, chirurgai Petras Navasaitis, Romualdas Mikelskas, Jonas Jazdauskas, Aleksas Balzarevičius, Arvydas Stasiūnaitis, Česlovas Česnavičius, Vytautas Karaliūnas, Juozas Barštys, Mikas Gustainis, Kazimieras Barkauskas, Kazys Garalis, Vidmantas Jurgaitis, Kasparas Gylys, Aivaras Miltenis, Jolita Šilanskaitė, Jonas Chmieliauskas, Vygintas Montrimas, Pranas Šniuolis, traumatologai Gintautas Barcys, Vytautas Sakas, Nerijus Gerulskis, Neringa Kemzūraitė, Tadas Abelkis, Vidminas Ramoška, Tomas Liebus, Gediminas Paplauskas, urologai Juozas Mačiulaitis ir Alius Jonas Budrevičius, paauglių gydytoja Vanda Verbutienė, reumatologas Juozas Pipinis, kardiologai Jūratė Radavičiūtė, Vytautas A. Jakelevičius, Vaidutė Gelžinienė, Justina Portačenko, funkcinės diagnostikos kabineto gydytoja Irena Narmontaitė, gydytojai akušeriai ginekologai Bronislova Vanda Valančienė, Veronika Vilčinskienė, Vitalija Petrauskienė-Petraitienė, Stasė Madzajienė, Regina Giedraitienė, Lina (Morkūnaitė) Varaneckienė, Marius Diržauskas, Agnė Stankevičienė, Elena Oleshko, neurochirurgas Linas Jonušas, nefrologė Jurgita Uogintaitė, slaugytojos Filomena Paulauskienė, Birutė Klėgerienė, Edita Vygelienė, Danutė Miltakienė, Danutė Jašmontienė, Vincenta Jakavičiūtė, Ramutė Tirevičienė, Rūta Narkienė, Agutė Viluckienė, Adelė Paunksnienė, Nijolė Auželienė, Aldona Vilkienė, Irena Paulauskienė, Vlada Vaičienė, Aldona Račienė, Aldona Dirsienė, Stanislava Bernotavičienė, Alma Randienė, Ingrida Bakaitė, Stefanija Liepienė, Dalia Kneitaitė, Erna Albužienė, Danutė Markuvėnienė, Zofija Jautakienė, Aldona Dulkienė, Roma Sodienė, Elytė Šilgalienė, Aldona Valiukienė, Valentina Bončkuvienė, Ona Alminienė, Irena Torkelienė, Irena Jasienė, Vytautė Bertašienė, Birutė Viluskienė, vaikų konsultacijoje Birutė Neverauskienė, Adelė Kalnienė, Leokadija Švambarytė, Janina Kurklėtienė, Zita Danutė Gliaubertienė, Laima Tamošauskaitė, Irena Pocienė, Adelė Jurevičienė, Daiva Stončaitienė, Irena Krasauskienė, Akvilė Minelgė. Moterų konsultacijoje dirbo akušerės Aldona Šumylienė, Agota Viluckienė, Zina Benetienė, Vanzeta Taurinskienė, Alvyra Vaitelienė, Laima Dorelienė, medicinos sesuo Dalia Kontrimienė, med. registratorės Birutė Klėgerienė, Virginija Norkutė, Danutė Salienė, Nina Jegorova, Petronėlė Guščauskienė, Vita Petrauskaitė, Dalia Kontrimienė.

   1997 m. spalio mėn. po reorganizacijos įkurtas Kretingos ligoninės Ambulatorinis konsultacinis skyrius, kuris nuo 2003 m. birželio 13 d. dirba atskirame pastate. Pagrindinis skyriaus veiklos uždavinys – teikti specializuotas, kvalifikuotas ir kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat teikiamos dermatologijos, vidaus ligų, nėštumo patologijos, vaikų ligų dienos stacionaro paslaugos, dirba vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba. Šiame skyriuje teikiamos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugos. Nuolat auga ambulatorinių paslaugų skaičius. Specialistų suteiktų konsultacijų 2003–2018 m. padaugėjo nuo 38 712 iki 56 249, apsilankymų nuo 55444 (2013 metais) iki 73714 (2018 metais). Ambulatorinio konsultacinio skyriaus kabinetai modernizuojami, aprūpinami visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia medicinine įranga.

   Nuo 2022 m. skyriui vadovauja gydytoja Janina Kizielienė ir vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė. 2024 metais pacientus konsultuoja daug patirties ir žinių turintys gydytojai otorinolaringologai Ilona Volskienė, Rimantas Mačiulaitis, Mantas Žemaitaitis, kardiologai Gintarė Martinkutė, Domas Berenis, oftalmologas Linas Rasiukevičius, urologai Ruslanas Baltrimavičius, Marius Markevičius, neurologė Agnė Sakalauskaitė-Jovaišienė, vidaus ligų ir darbo medicinos gydytoja Janina Kizielienė, ortopedai traumatologai Juozas Bartusevičius, Gediminas Morkus, Nerijus Aukštikalnis, Arnoldas Pocius, Žydrūnas Dominas, Šarūnas Sinkus, chirurgai Vytenis Mikutaitis, Oleksandr Lytvynenko, Mindaugas Stravinskas, Karolis Daktaras, Martynas Sokolovas, Anatolij Dementjev, Pranas Šniuolis, angiochirurgas Darius Brazys, pulmonologė Silvija Zemnickienė, endokrinologė Danutė Skuodytė, echoskopuotojai Janina Kizielienė, Lina (Penkauskaitė) Vertelė, Vidmantas Jurgaitis, Tadas Šopaga, Danutė Skuodytė, Anatolij Dementjev, Loreta Černiauskienė, Jonas Zizas, geriatras Vaidas Černiauskas, endoskopuotojai Kazimieras Barkauskas, Aleksandras Šalavėjus, Oleg Aliošin, Vitalija Nutautienė. Jiems talkina kvalifikuotos bendrosios praktikos slaugytojos Nijolė Asauskienė, Ina Ubienė, Rima Mėčienė, Loreta Ažundenienė, Janina Stankuvienė, Aldona Balsienė, Jurgita Lengvinienė, Vilma Poškuvienė, vyr. registratorė Simona Praspaliauskė, registratorės Zita Paulauskienė, Lina Šeperienė, Deimantė Kreišmontaitė, pagalbinė darbuotoja Regina Gurauskienė.

 

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS TARNYBA

 

   Fizinės medicinos ir reabilitacijos tarnyba buvo įkurta Kretingos rajono centrinės ligoninės poliklinikoje, o nuo 1997 m. ji veikia Kretingos ligoninės Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje. Jai vadovavo gydytojai Stasys Klėgeris, Juozas Pipinis, Stasė Madzajienė, dirbo gydytojai Ana Alūzienė, Vytautas Danyla, Lina Nausėdaitė, Vytautas Norvilis, Sandra Paplauskienė, kineziterapeutė Asta Narbutaitė, masažuotojai Darius Bružas, Monika Miliuvienė, Birutė Dambrauskienė, kineziterapeuto padėjėjai Janina Kučinskienė, Janina Pivorienė, Elena Narvydienė, Sonata Dirmeitienė, Audronė Strazdienė, fizioterapijos medicinos seserys Izabelė Razmuvienė, Elena Šilgalienė, Zita Stonkienė, Filomena Paulauskienė, Eleonora Buivydienė, Audronė Strazdienė.

   Tarnyboje yra kineziterapijos, masažo, fizioterapijos, ergoterapijos kabinetai. Fizioterapijos kabinete teikiamos elektro-, magneto-, lazerio-, mikrobangų, šviesos terapijos procedūros. Komandinio darbo principu dirba reabilitacijos specialistai, nuolat tobulėjantys ir diegiantys į praktiką naujoves.

   2024 metais dirba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Laima Baltmiškienė, Ana Alūzienė, kineziterapeutai Aleksandra Jonelienė ir Viktoras Penkovskis, masažuotojai Ingrida Jurgutė (Šegždaitienė), Aistė Urbonienė, Aurimas Andrijauskas, Eglė Pociutė, ergoterapeutė Indrė Jurgutytė bei ergoterapeutė/masažuotoja Rugilė (Baltmiškytė) Riepšė, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos Ryta Lapinskienė ir Diana Taurinskienė.

 

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

 

   Vaikų raidos sutrikimų tarnyba įkurta 1997 metų gegužės mėn., ji buvo viena pirmųjų Klaipėdos krašte. Tada vadinosi Ankstyvosios korekcijos tarnyba, o nuo 2001 m. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba.

   Įkūrus tarnybą, jai vadovavo pediatrės Augenija Juknevičienė ir Laima Valantiejienė, dirbo logopedės Asta Masilionienė (Žiulpienė), Daiva Malakauskienė, Birutė Simaitienė, Virginija Zaveckienė, socialinės darbuotojos Aldona Lukavičienė ir Neringa Naunčikienė, neurologė Palma Dapševičiūtė, medicinos psichologės Ingrida Mineikienė, Aušra Karmazaitė, Inna Viršilienė, Reda Litvinė, masažuotoja Birutė Dambrauskienė, slaugytojos Daiva Daugintienė ir Gražina (Šeputienė) Kozė.

   Nuo 2001 m. tarnybai vadovauja gydytoja socialinė pediatrė Birutė Indriulaitė (Vičiulienė). 2024 metais dirbo medicinos psichologė Milda Cibulskytė, logopedė Asta Žiulpienė, kineziterapeutė Aleksandra Jonelienė, masažuotojos Aistė Urbonienė ir Rugilė (Baltmiškytė) Riepšė, socialinė darbuotoja Deimantė Kreišmontaitė, ergoterapeutė Rugilė (Baltmiškytė) Riepšė. Kasmet teikiama pagalba daugiau kaip 100 vaikų su įvairiais raidos sutrikimais, judėjimo problemomis, kalbos išraiškos sutrikimais, esant vaikų ir tėvų tarpusavio santykių problemoms, taip pat sergantiems įgimtomis ligomis ir sindromais. Vykdomos sutrikusios raidos vaikų individualios ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos programos, kurios sudaromos metams, įtraukiant į šį procesą vaiko tėvus. Individualias programas sudaro specialistai, pasirinkdami moksliškai pagrįstus diagnostikos, gydymo ir pagalbos šeimai metodus, atsižvelgdami į vaiko sveikatos ir raidos būklę.

 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

 

   Kretingos ligoninės Klinikinės diagnostikos laboratorija nuo įkūrimo perėjo visą laboratorijos evoliucijos etapą nuo paprasčiausio mikroskopo ir rankų darbo iki šiuolaikiškos laboratorinės įrangos. Dirbo vedėjos Stasė Jazdauskienė, Rūta Žemkauskienė, Jurūtė Sofija Pocienė, medicinos biologės Lilija Grakalskienė, Liudmila Ilarionova, laborantės Stefanija Andriulienė, Aldona Drunienė, Jadvyga Jurgutienė, Magdalena Bačiūnienė, Vida Kentvainienė. Nuo 2018 m. laboratorijai vadovauja medicinos biologė Stasė Bendikienė. Joje atliekami biocheminiai, imunologiniai, hematologiniai ir bendraklinikiniai laboratoriniai tyrimai. Darbo kokybės sistema veikia visuose laboratorijos darbo etapuose, kas penki metai ji atestuojama. Laboratorija nuolat dalyvauja tarptautinėje išorinėje kokybės vertinimo programoje, joje diegiama kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 15189:2013 standartą. Laboratorija aprūpinta visa šiuolaikine įranga, aukštos kvalifikacijos personalas nuolat tobulinasi. 2018 metais atlikta 75 000 tyrimų. 2024 metais dirbo medicinos biologės Stasė Bendikienė, ir Aldona Perkamienė, biomedicinos technologės Gina Lūžienė, Alma Neimontaitė, Vida Vališauskienė, Nijolė Puidokienė, Aušra Tarakanovienė, Elena Kučkienė, dirba pagalbinė darbuotoja Ingrida Benikaitė.

 

RADIOLOGIJOS SKYRIUS

 

   Plačios apimties diagnostika atliekama Rentgenologijos skyriuje, nuo jos priklauso sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ligoninėje. Įdiegta skaitmeninių vaizdų peržiūros ir archyvavimo sistema. Visa skyriuje naudojama įranga skaitmeninė, rentgeno vaizdai saugomi archyve, atkuriami CD ir DVD formatuose. Laikui bėgant senesni rentgeno aparatai buvo keičiami naujesniais, tobulesniais rentgeno aparatais: senąjį ARD keitė RUM-10, RUM-20, Rentgen 40, Rentgen 47 aparatai. 2005 m. visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiame rentgeno skyriuje pastatytas vienas iš šiuolaikiškiausių rentgeno aparatų AXIOM Multix – kompiuterizuotas, su skaitmeniniu valdymu bei telerentgenologijos galimybe. 2012 metais įsigytas skaitmenizuotas rentgenodiagnostinis aparatas Carestream DRX, o 2015 m. – mobilus skaitmeninis rentgenodiagnostinis C lanko formos Ziehm Solo aparatas, nuo 2022 m. rudens kompiuteriniu tomografu Aquilion Lightning atliekami kompiuterinės tomografijos, o nuo 2024 m. – mamografijos tyrimai.

   Rentgenologinių tyrimų kasmet daugėja: 1978 m. atlikta 12 300 nuotraukų ir 5500 peršvietimų, 1998 m. nuotraukų atlikta 17 800, peršvietimų – 3 400, 2000 m. nuotraukų atlikta 27 700, 2018 metais – virš 30000.

Pirmasis ftiziatras ir rentgenologas pokario metais Kretingoje buvo Aloyzas Gagilas. Nuo 1974 iki 2023 m. skyriui vadovavo gydytojas radiologas Vytautas Balskus. Kabinete dirbo gydytojai Olga Ganočkaitė, Ana Malkova Pupienienė, Irena Liutkevičienė-Jankauskaitė, Angelina Maškevič, Laima Žaranskytė, Rimantas Kiršonis, Emilija Pakutinskienė, Igor Vdovičenko, Tatjana Zakrevskaja, Jūratė Jakubovskienė, fluorogramas aprašinėjo gydytojai Liudas Dvarionas ir Alma Jankauskienė, dirbo vyresniosios radiologijos laborantės Milda Lubienė, Vita Petrauskaitė, Nijolė Žilienė, Virginija Tilvikienė, rentgeno laborantai Leontina Židonienė, Genovaitė Beniušienė, Birutė Jankauskienė, Virginija Jakubauskienė, Janina Melytė, Rasa Šilgalytė, Peronėlė Daukšienė, Stasė Palubinskienė, Ona Juodienė, Vencislovas Daukša, Aldona Viskontienė, Barbora Mažūnienė, Lijana Viskontienė, Ilona Jonušienė, Roma Drakšienė, Juzefa Stuopelienė, pagalbinės darbuotojos Danguolė Venckuvienė, Adelė Berniuvienė, Stasė Simanauskienė, Adolfina Bučmienė, Adolfina Gailienė, Nijolė Blotnienė, Danutė Butkienė.

   Nuo 2023 m. skyriui vadovauja gydytoja radiologė Loreta Černiauskienė, vyresnioji radiologijos laborantė – Fausta Šiugždaitė, dirba gydytojai radiologai Igoris Kniaževas, Neringa Puleikytė, Rita Ruikytė, Deimantė Pociūtė, Laima Pileckienė, jiems talkina radiologijos laborantės Vida Šorienė, Ingrida Skersienė, Aušra Stonkuvienė, Akvilinas Kvederis, Jūratė Surblienė, Tadas Paulavičius, Irena Šiaulienė bei pagalbinė darbuotoja Renata Žitkuvienė. Nuo 2024 metų skyrius vadinasi Radiologijos skyriumi.

 

VAISTINĖ

 

   Ligoninės vaistinė įkurta 1960 metais. Pirmoji vedėja buvo provizorė Gražina Balzarevičienė, kartu dirbo farmakotechnikė Gražina Jurkšienė. Vaistinė gamino sterilius tirpalus, kitus gaminamus vaistus, aprūpino medikamentais ir medicininėmis priemonėmis Kretingos ligoninės padalinius. Vėliau vedėjomis dirbo Gražina Arštikienė, Juozas Petkus, Sigita Galdikienė, Liuda Barkauskienė, Živilė Petrauskienė, Alma Tamošaitienė. Vaistinėje dirbo vaistininkė Giedrė Rimšienė, farmakotechnikė Judita Kungienė, padėjėjos Anelė Šteinienė, Lijana Sendriutė, Rasa Petrovienė, Sigita Jašinskaitė, sanitarė Sofija Jonušaitė. Laikui bėgant keitėsi vaistinės patalpos ir funkcijos, darbuotojai. Pasikeitus farmaciją reglamentuojantiems teisės aktams, nuo 1983 metų vaistinėje nebegaminami ekstemporalūs vaistai. 1993 m. įregistruota gatavų vaistų formų vaistinė. Dabar vaistinė įsikūrusi pagrindiniame pastate, atliktas kapitalinis patalpų remontas, ji aprūpinta reikalinga įranga. 2024 metais vaistinėje dirba farmacinės veiklos vadovė Sigita Galdikienė. Vaistinė įsigyja, saugo ir ligoninės skyriams bei padaliniams išduoda vaistinius preparatus, medicininės paskirties prekes bei tvarsliavą, tvarko jų kompiuterinę apskaitą.

 

AUTOKLAVINĖ

 

   Nuo 1987 metų centrinė autoklavinė buvo kiemo pastate, atskiros darbuotojos dirbo operacinės bloke, Akušerijos ginekologijos, Chirurgijos skyriuose. Tuo metu dirbo Danutė Žiobakienė, Jadvyga Adomavičienė, Danutė Karečkienė. 2008 metais autoklavinė perkelta į pagrindinį pastatą, aprūpinta šiuolaikine įranga, 2022 m. perkelta į naujas patalpas, aprūpinta modernia įranga. 2024 metais dirbo autoklavuotojos Ona Šleinienė (nuo 1991 m.) ir Daiva Sakavičiutė.

 

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TARNYBA

 

   Padalinyje atliekama patologinių būklių diagnostika, užtikrinama organų ir audinių histologinių tyrimų kokybė. Dirbo teismo med. ekspertai patanatomai Algirdas Zakaras ir Stanislovas Mockus, gydytojai Eulogijus Motiejuitis, Stasys Viluckis, Petras Giedraitis, laborantai Elijana Diedinienė, Izidorius Pocius, Vencislovas Daukša, Nina Kuramšina. Iki 2021 metų spalio 31 d. dirbo gydytojas Raimondas Daukšas, laborantė Aušra Vaivadienė.

 

ŪKIO PADALINYS

 

   Siekiant užtikrinti kokybišką ligoninės pastatų ir statinių, deguonies, vandens tiekimo, energetinių, ryšių bei kitų sistemų priežiūrą, buvo įkurtas ūkio padalinys. Šiam padaliniui vadovavo Vladas Kaunas, Virginija Genovaitė Valužytė, Liudas Staigys, Audrius Pasternokas, Vladas Burba, Jonas Žiubrys, nuo 1985 m. Vytautas Jakumas, nuo 2018 m. – Valerijonas Černeckis. Vairuotojais dirbo Petras Pasternokas, Vytautas Vaičius, Selestinas Beniušis, Edvardas Grudzinskas, Zenonas Milašius, Justas Jedenkus, Antanas Ketleris, Vladas Kaunas, Jonas Morozovas, Juozas Kasnauskis, Julius Paulauskas, Vladislovas Ruokis, Zenonas Raudys, Albinas Sodys, Vincentas Šerpetis, Antanas Barysas, Leonas Urbonas, Antanas Žilius, Leonas Čiuželis, Aleksandras Urbonas, Kazys Urbonas, Julijonas Vitkauskas, Antanas Lankutis, Feliksas Šerpetis, Kurtas Kupšys, Vytautas Paplauskas, Steponas Drungilas, Michalina Paulikienė, Vaclovas Idzelis, Algimantas Idzelis, Juozas Vaitkus, Pranas Rimkus, Bronius Brazauskas, Nerijus Žiubrys, Algimantas Jautakas, Donatas Stonkus, Antanas Tamošauskas, Vidmantas Leonas Kentvainis, Juozas Žvirblis, Antanas Martinkus, Gintaras Barkauskas, dispečerės Danutė Jautakienė, Janina Pastarnokienė, Joana Gvildienė. Daug metų dirbo Bronius Neverauskas, liftininkės Adelė Milašienė, Elena Čeravko, Grasilda Žilienė, Marijona Šopagienė, Zita Jakumienė, Sonata Žiubrienė, Virginija Želvienė, Nijolė Ramonienė, Birutė Mironovič, Zita Keblienė, Vaidutė Alšauskienė, siuvėja Danutė Burbienė, skalbinių tvarkytojos Anastazija Rutkevičienė, Stanislava Zubernienė, Janina Galdikienė, Vida Skripkauskienė, kirpėja Emilija Endriuškienė, bibliotekininkė Vidutė Kairytė Misienė, sodininkė Janina Pastarnokienė, sandėlininkės Edita Tautavičienė, Onutė Dambrauskienė ir Janina Kenstavičienė, elektrikai Jonas Kenstavičius, Antanas Bernius, Jonas Petrutis, Raimundas Vaitkus, Kazimieras Bumbulis, Stasys Buivydas, staliai Vytautas Jakumas, Kazys Beniušis, Algirdas Viršilas, Algimantas Ramonas, Steponas Metrikas, Vytautas Ruzgaila, Antanas Momkus, dažytojai Jeronimas Balsys, Alfredas Adomavičius, rūbininkės Elena Matulaitienė, Antanina Puškorienė, Vita Žalgirienė, Vidutė Žilytė, Birutė Krasauskienė ir Eugenija Rudienė, mūrininkas Kazimieras Jokubauskas, šaltkalviai Jonas Dambrauskas, Algis Galdikas, Rimantas Liepys, Bronius Kazlauskis, kiemo darbininkai Justinas Kniukšta, Kazimieras Kunkys, Konstantinas Krigelis, Irena Sakalauskaitė, Arvydas Beržanskis.

   Ūkio padalinio darbuotojų veikla ir pagrindinės darbo kryptys: vandens tiekimo bei kanalizacijos tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; ventiliacijos-kondicionavimo ir šildymo tinklų bei įrenginių priežiūra ir remontas; elektros tiekimo tinklų priežiūra ir remontas; ryšių tinklų bei įrenginių ir signalizacijos priežiūra bei remontas; liftų priežiūra; pastatų bei patalpų būklės priežiūra ir remontas; transporto priemonių priežiūra ir remontas, ligonių pervežimai; prekių, medžiagų ir paslaugų, reikalingų stabiliam ligoninės darbui užtikrinti, įsigijimas bei pristatymas.

   2024 metais dirbo vairuotojai Pranas Mažutis ir Vytautas Plačakis, sandėlininkė Virginija Mineikienė, dažytoja Nijolė Gečienė, siuvėja Petronėlė Krigelienė, valytoja Darutė Ruikienė, elektrikas Justinas Rudys, staliai Rimantas Butkus ir Nisefonas Valužis, šaltkalvis suvirintojas Giedris Cicilionis, pagalbinis darbininkas Mindaugas Galdikas.

 

VIRTUVĖ

 

   Iki 2016 m. buvo maisto blokas, jame daug metų dirbo dietinės seserys Alma Markauskaitė, Elijana Dėdinienė, Roma Sodienė, Liuda Kasnauskienė, Irena Bendikienė, Bronė Drungilienė, Aldona Blyžienė, Gileta Kaubrienė, virėjos Stefa Žilienė, Ona Riepšaitė, Sofija Šleiniutė, Zita Mažonytė, Jadvyga Venckienė, Elena Drungilienė, Marytė Gudienė, Valė Pauliuvienė, Birutė Razmienė, Angelė Girgvainienė, Stasė Idzelienė, Stasė Katkienė, Stefanija Jonutienė, Genovaitė Zaborienė, Vida Kripienė, Vilė Ramonienė, Genutė Ruikienė ir Sonata Žiubrienė. 2023 m. ligoninėje dirbo gydytoja dietologė Barbora Jarašūnė.