Tarybos, komisijos

Tarybos, komisijos

GYDYMO TARYBA

Pirmininkas – Ilona Volskienė, gydytoja.
Sekretorius – Daina Drakšienė – Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja.
Nariai:

 1. Laima Valantiejienė – Vaikų ligų skyriaus vedėja.
 2. Alma Jankauskienė – Vidaus ligų skyriaus vedėja.
 3. Janina Kizielienė – Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vedėja.
 4. Vaidas Černiauskas – Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyrio vedėjas.
 5. Dalytė Opulskienė – Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėja.
 6. Stasė Bendikienė – Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja.

Gydymo tarybos kompetencija:

 1. svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 2. rengti klinikines konferencijas;
 3. svarstyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
 4. teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus vyriausiajam gydytojui;
 5. analizuoti gydytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi klausimus;
 6. svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus  Įstaigos vadovui.

Jeigu Įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Įstaigos Savininkui.

SLAUGOS TARYBA

Pirmininkas Janina Luotienė – vyriausioji slaugos administratorė.
Sekretorius Vilma Želvienė – Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja.
Nariai:

 1. Svietlana Latakienė – Vidaus ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 2. Loreta Venckienė – Bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 3. Loreta Motužienė – Vaikų ligų skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 4. Vilija Liaučienė – Priėmimo skubios pagalbos skyriaus vyresnioji bendrosios
  praktikos slaugytoja;
 5. Audronė Vilimienė – Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja;
 6. Jūratė Bružienė – Vidaus ligų skyriaus palaikomojo gydymo ir slaugos poskyrio
  vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja.

Slaugos tarybos kompetencija:

 1. svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
 2. svarsto slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi klausimus;
 3. vykdo kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 4. svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui.

Jeigu Įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Įstaigos Savininkui.

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkas – Aleksandras Šalavėjus, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.
Nariai:

 1. Laima Valantiejienė – vaikų ligų gydytoja, Vaikų ligų skyriaus vedėja.
 2. Janina Kizielienė – vidaus ligų gydytoja, Ambulatorinio konsultacinio skyriaus
  vedėja.

Gydytojų konsultacinė komisija atlieka šias funkcijas:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl pacientų siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užtikrina jų siuntimą laiku ir organizuoja reikiamą ištyrimą bei gydymą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pacientams, kurių darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų;
 3. sprendžia ginčytinus pacientų tyrimo, gydymo klausimus;
 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų teikimu sprendžia ginčytinus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus;
 5. kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais sprendžia apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizę atliekančių gydytojų veiksmų;
 6. išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. registruoja GKK išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus;
 8. medicinines pažymas keičia į nedarbingumo pažymėjimus, gavusi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu;
 9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖ

Vadovas – gydytoja Ilona Volskienė.
Nariai:

 1. Aleksandras Šalavėjus – vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.
 2. Janina Kizielienė – Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vedėja.

Vidaus medicininio audito grupės funkcijos:

 1. nustato įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
 2. rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 3. pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir įstaigos vadovui teikia tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 4. atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;
 5. įstaigos vadovo nurodymu atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus;
 6. atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;
 7. organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;
 8. renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
 9. pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su
  siūlymais teikia įstaigos vadovui;
 10. įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
 11. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 12. analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas – Aleksandras Šalavėjus, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai.
Pirmininko pavaduotoja – Janina Luotienė, vyriausioji slaugos administratorė.
Komisijos sekretorius – Daina Drakšienė, Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja.
Nariai:

 1. Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė.
 2. Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Danguolė Paulauskienė.
 3. Teisininkas Žilvinas Kiaušas.
 4. Ūkio padalinio vedėjas Valerijonas Černeckis.

Komisijos uždaviniai ir funkcijos

 1. Stebėti, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį.
 2. Priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų.
 3. Dalyvauti įstaigos administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus.
 4. Šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais.
 5. Dalyvauti rengiant įstaigos teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu.
 6. Teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos.
 7. Teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais.
 8. Medicinos etikos požiūriu vertinti įstaigos gydytojų parengtus ligų diagnostikos ir gydymo protokolus, pagal kuriuos pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę būtų skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet dar nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir pritarti arba nepritarti šiems protokolams.
 9. Medicinos etikos požiūriu vertinti ligų diagnostikos ir gydymo protokoluose nenumatytą gydymą, taikomą įstaigos sveikatos priežiūros specialistų pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę, kai skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir jam pritarti arba nepritarti.

GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Pirmininkas: Antanas Meškauskas – saugos darbe specialistas.
Pirmininko pavaduotoja: Laima Valantiejienė – Vaikų ligų skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė: Daiva Semaškienė, administratorė, personalo specialistė.
Nariai:
Žilvinas Kiaušas – teisininkas.
Audronė Vilimienė – Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja.
Tadas Paulavičius – Rentgenologijos skyriaus radiologijos technologas.

HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Pirmininkas – infekcijų kontrolės gydytojo padėjėja Janina Luotienė.
Pirmininko pavaduotoja – Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresnioji bendrosios
praktikos slaugytoja Vilma Želvienė.
Nariai:

 1.  Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja Daina Drakšienė.
 2. Bendrosios chirurgijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Loreta Venckienė.
 3. Priėmimo skubios pagalbos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Vilija Liaučienė.

Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. ruošia ir teikia tvirtinti įstaigos infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo
  programą, apimančią infekcijų epidemiologinės priežiūros, darbuotojų mokymo, įstaigos higienos ir hospitalinių infekcijų profilaktikos priemones ir koordinuoja jos vykdymą;
 2. kuria hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemą ir koordinuoja jos vykdymą;
 3. registruoja ir analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, teikia informaciją skyriams ir kt. įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, organizuoja lokalizavimo ir likvidavimo
  priemones;
 5. rengia ir teikia tvirtinti įstaigos antibiotikų politiką, analizuoja antibiotikų
  vartojimą, moko personalą;
 6. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti priemones, mažinančias darbuotojų
  infekcijų riziką (darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamų ligų, mikrotraumų ar
  incidentų, susijusių su žmogaus krauju ir kūno skysčiais, įstaigoje profilaktikos,
  pranešimo, registravimo tvarką) ir koordinuoja jų vykdymą;
 7. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti infekcijų valdymo procedūrų (rankų
  higienos, prietaisų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos, skalbinių, medicininių atliekų tvarkymo, darbuotojų biologinės saugos ir profesinės ekspozicijos profilaktikos ir kt) aprašymus („procedūrų vadovą“) ir dalyvauja rengiant medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;
 8. vykdo darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, analizuoja ir vertina įstaigos
  higienos būklę, infekcijų prevencijos (ligonių izoliavimo, prietaisų higienos,
  sterilizacijos, sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemonių vykdymą ir jų efektyvumą;
 9. dalyvauja parenkant ir diegiant naujas technologijas bei priemones, galinčias turėti įtakos infekcijų plitimui (svarstant patalpų paskirties pakeitimo, remontuojamų, rekonstruojamų ir naujų projektuojamų patalpų išdėstymo projektus, planuojant naujų medicinos prietaisų ir priemonių įsigijimą, parenkant tinkamus antiseptikus, valymo ir dezinfekcijos priemones, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų kontrolės priemones ir kt.);
 10. organizuoja nuolatinį įstaigos darbuotojų mokymą, konsultuoja juos visais infekcijų valdymo klausimais;
 11. rengia informaciją ir inicijuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo klausimų svarstymą įstaigos administracijos posėdžiuose, gydymo bei slaugos tarybose;
 12. rengia informaciją ir periodiškai teikia įstaigos darbuotojams apie infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, informaciją svarbiausiais klausimais – tiesiogiai įstaigos vadovui;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitais teisės aktais ir įstaigos vidaus įsakymais nustatytas funkcijas.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus.
Komisijos sekretorė – Vidaus ligų skyriaus slaugos ir palaikomojo gydymo poskyrio
vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Jūratė Bružienė.
Nariai:
Vyriausioji slaugos administratorė Janina Luotienė;
Ambulatorinio konsultacinio skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja Audronė Vilimienė.
Komisija privalo:

 1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;
 2. užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų
  reikalavimai įstaigoje;
 3. pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti kovos su korupcija programą;
 4. nedelsdama šalinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus;
 5. Vyriausybės nustatyta tvarka teikti valstybės ir savivaldybės atsakingiems
  darbuotojams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;
 6. mokyti darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Aleksandras Šalavėjus – Viešojo
pirkimo komisijos pirmininkas;
Vyriausioji slaugos administratorė Janina Luotienė – Viešojo pirkimo komisijos
pirmininko pavaduotoja;
Viešųjų pirkimų specialistė Snieguolė Juzumienė, Viešojo pirkimo komisijos
sekretorė, be balsavimo teisės;
Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Danguolė Paulauskienė, komisijos narė;
Ekonomistė Virginija Vainorienė, komisijos narė;
Saugos darbe specialistas Antanas Meškauskas, komisijos narys.

Komisijos funkcijos:

 1. parenka pirkimo būdą.
 2. parengia pirkimo dokumentus, protokoliniu sprendimu pritaria konkurso sąlygoms ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams.
 3. rengia mažos vertės pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba).
 4. atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu išrenka tiekėjus ir pakviečia juos
  dalyvauti pirkime.
 5. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus.
 6. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus.
 7. rengia susitikimus su tiekėjais.
 8. perduoda pranešimus tiekėjams.
 9. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau – EBVPD)
  pateiktą informaciją ir tiekėjams praneša raštu apie patikrinimo rezultatus. Tikrina EBVPD pateiktos informacijos patvirtinančius dokumentus, tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą.
 10. atlieka susipažinimą su pasiūlymais pateiktais elektroniniu būdu ir vokų su
  pasiūlymais atplėšimo procedūrą, kai pasiūlymai pateikti ne elektroninėmis priemonėmis.
 11. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus.
 12. nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas
  atitinka reikalavimus.
 13. atliekant pirkimą riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų,
  konkurencinio dialogo ar inovacijų partnerystės būdu atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką.
 14. vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu derasi su tiekėjais dėl
  pasiūlymų turinio, vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu veda dialogą su atrinktais tiekėjais, siekdama atrinkti vieną ar keletą VšĮ Kretingos ligoninės reikalavimus atitinkančius sprendinius.
 15. nustato preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą apie
  laimėjusį pasiūlymą.
 16. dalyvių reikalavimu supažindina juos su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą
  informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
 17. rengia informacinius pranešimus bei pranešimus dėl savanoriško ex ante
  skaidrumo ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai.
 18. stabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos ir priimtas
  sprendimas.
 19. išnagrinėjus pretenziją, priima sprendimą ir apie jį praneša pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoja apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
 20. nutraukia pirkimo procedūras ir apie tai paskelbia teisė aktų nustatyta tvarka
  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
 21. nevykdo pirkimo procedūrų, kol VšĮ Kretingos ligoninė neišnagrinės tiekėjų
  pretenzijų.
 22. protokoluoja posėdžius.
 23. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.