Kokybės politika

ĮSTAIGOS VIZIJA – patraukli ir konkurencinga rajono lygmens daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, nuolat siekianti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams. MISIJA – teikti kokybiškas ir saugias, atitinkančias pacientų poreikius sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams. VEIKLOS PRINCIPAI, STRATEGINIAI UŽDAVINIAI
 • Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas atitinkančias reglamentuojančių dokumentų reikalavimus veiklos licencijoje nurodytose srityse.
 • Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius.
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti su mažiausia rizika paciento ir darbuotojų sveikatai, racionaliai naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus išteklius bei nekenkti aplinkai.
 • Nuolat kelti ligoninės personalo kvalifikaciją ir didinti atsakomybę už darbo rezultatus.
 • Diegti ligoninėje naujas medicinos technologijas.
 • Analizuoti ir stengtis tenkinti, galimybių ribose, pacientų ir užsakovų poreikius,  operatyviai reaguoti ir analizuoti pacientų skundus, apklausų rezultatus.
 • Įgyvendinti ir nuolat gerinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 : 2015 standarto reikalavimus.
Ligoninės vadovybė įsipareigoja užtikrinti, kad:
 • Ligoninės kokybės vadybos sistema (KVS) atitiktų ketinimus, nurodytus Kokybės politikos Vizijoje, Misijoje ir Veiklos principuose, Strateginiuose uždaviniuose, bei standarto LST EN ISO 9001 : 2015 reikalavimus.
 • Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires.
 • Reikalauti iš išorės tiekėjų tiekti nustatytos kokybės reikalavimus atitinkančius produktus bei paslaugas.
 • Sudaryti saugias darbo sąlygas įstaigos personalui, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus  rezultatas.
 • Diegti informacines technologijas, leidžiančias mažinti darbo krūvį, greičiau gauti reikiamą informaciją.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už darbo kokybę pagal pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.
 • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.
 • Kokybės politika būtų žinoma ir suprantama visiems ligoninės darbuotojams.
 • Sistemingai peržiūrėti kokybės politiką, kad atitiktų įstaigos aktualijas.