Slauga ir paliatyvi pagalba

HOSPITALIZAVIMO Į KRETINGOS LIGONINĖS SLAUGOS IR PALIATYVIOS PAGALBOS POSKYRIUS TVARKA

 1. Pacientai į VšĮ Kretingos ligoninės Slaugos ir Paliatyvios pagalbos poskyrius, teikiančius stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, guldomi tada, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ligonio ištyrimas.
 2. Pacientą esant indikacijoms atsiunčia ambulatorinę pagalbą teikiantys gydytojai arba jis perkeliamas iš stacionarinio ligoninės skyriaus.
 3. Stacionarizuojamas pacientas privalo turėti ir pateikti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir socialinį draustumą įrodantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo, bedarbio pažymėjimą, socialinio draudimo pažymėjimą).
 4. Ligoniai guldomi Priėmimo skubios pagalbos skyriuje.

IŠANKSTINĖ PACIENTŲ REGISTRACIJA

 1. Visi besikreipiantys į VšĮ Kretingos ligoninę yra įregistruojami Registracijos knygoje, kurios visi lapai yra sunumeruoti. Už ligonių registraciją yra atsakingas Vidaus ligų skyriaus vedėjas. Ligoniai gali užsiregistruoti atvykę į ligoninę ar/ir telefonu.
 2. Registruojantis darbuotojas kiekvienam registruojamam pacientui suteikia numerį ir užrašo registracijos bei pageidaujamo stacionarizavimo datą.
 3. Registruojant privaloma įrašyti šiuos paciento duomenis:
  1. vardą ir pavardę,
  2. gimimo metus,
  3. gyvenamąją vietą,
  4. socialinį draustumą,
  5. diagnozę,
  6. artimųjų kontaktinius duomenis,
  7. asmens, pateikusio aukščiau išvardintus duomenis, vardą ir pavardę.
 4. Apie galimybę atsigulti į ligoninę sulaukus eilės ligoniai informuojami telefonu iš anksto. Skambinant nurodytais telefonais per tris darbo dienas tris kartus ir niekam neatsiliepus, laukiantysis yra išbraukiamas iš eilės. Tada skambinama kitam pacientui pagal eilę.
 5. Ligoniui atsisakius gultis, jis išbraukiamas iš eilės.
 6. Jei, atėjus eilei, ligonis ar jo artimasis nukelia pageidautą gulimosi datą vėlesniam laikui, jis yra išbraukiamas iš eilės ir įrašomas iš naujo į eilės pabaigą.
 7. Užpildytos registracijos knygos perduodamos į VšĮ Kretingos ligoninės archyvą nuolatiniam saugojimui.

PACIENTŲ PRIĖMIMO, LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ĮSTAIGAS TVARKA

 1. Pacientų lauko drabužiai ir avalynė atiduodami palydovams, užtikrinus jų pristatymą ligonio išrašymo iš ligoninės dieną. Nesant palydovų, rūbai paliekami saugoti ligoninėje.
 2. Už pacientų, kurie gali patys apsitarnauti, dėvimų asmeninių rūbų (baltinių, pižamų, chalatų, šlepečių ir kt.) priežiūrą lieka atsakingi patys pacientai arba jų artimieji. Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.
 3. Norint atnešti pacientams maisto, rekomenduojama pasitarti su gydančiu gydytoju ar slaugos personalu.
 4. Pacientai lankomi visomis savaitės dienomis nuo 10.00 val. iki 20.00 val., išskyrus ramybės valandas (14.30-16.00 val.). Lankymas ramybės metu leidžiamas tik ypatingais atvejais. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai. Gydytojų vizitacijos ir procedūrų atlikimo metu lankytojai išeina iš palatos. Išskirtiniais atvejais lankymas yra derinamas su ligoninės administracija.
 5. Pacientų artimieji bei lankytojai gali būti tik ligonio patalpoje ar koridoriuje, reikalui esant kviečia personalą.
 6. Patalpose neleidžiama būti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir kt. lauko drabužiais.
 7. Pacientų lankymą kontroliuoja slaugos ligoninės darbuotojai. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai yra įspėjami, o nepaklusę įspėjimams – gali būti pašalinti iš ligoninės patalpų.
 8. Pacientai išleidžiami į namus, kai jų sveikatos būklė nebereikalauja tolesnio gydymo ir slaugos pratęsimo ligoninėje, kai galima slaugą tęsti ambulatoriškai, kai to pageidauja pats pacientas ar jo atstovas, kai baigėsi 120 d. buvimo slaugos stacionare kalendoriniais metais laikotarpis, taip pat už šių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą.
 9. Pacientai, esant parodymams, perkeliami į kitas įstaigas suderinus iš anksto su jomis ir, esant galimybei, su ligoniu ir/ar jo artimaisiais.